MAK meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2025. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2025, pärast seda enam mitte. Selgituseks: tulenevalt sellest, et ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014–2020 rakendamine pikeneb kahe aasta võrra, on pikenenud ka investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg varasemalt 2023. aastalt 2025. aastale. Seetõttu on hiliseimaks tähtajaks 30.06.2025.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

ToetusmeedeTaotlusvoorTegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

VII taotlusvoor (2021)Tähtajad saabuvad alates 09.09.2024 *

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

VI taotlusvoor (2020)Tähtajad saabuvad alates 11.02.2025 *

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

VIII taotlusvoor (2022)Tähtajad saabuvad alates 25.07.2024 *

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

VI taotlusvoor (2021)Tähtajad saabuvad alates 26.11.2024 *

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

VII taotlusvoor (2022)Tähtajad saabuvad alates 13.12.2024 *

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

V taotlusvoor (2022)Tähtajad saabuvad 25.01.2025 *

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

VI taotlusvoor (2022)Tähtajad saabuvad alates 26.10.2024 *

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

X taotlusvoor (2023)Tähtajad saabuvad alates 03.04.2023

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VII taotlusvoor (2020)Tähtajad saabuvad alates 31.12.2024 *

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VIII taotlusvoor (2022)Tähtajad saabuvad alates 11.04.2024

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2

VII taotlusvoor (2021)Tähtajad saabuvad alates 21.06.2024
* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

 

Pane tähele! 

 

15.10.2023 jõustus „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatus VII taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 28.07.-11.08.2021):

Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2021. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 40 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib:

  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

22.04.2024 jõustus „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatus VI taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 25.11.-02.12.2020).

Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2020. aastal ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatused:

VI taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 22.09.-29.09.2021) jõustus 22.04.2024 määruse muudatus, mis sätestab, toetuse saaja, kes esitas taotluse 2021. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (VII taotlusvoor, vastuvõtt toimus 04.11.-12.11.2020):

22.04.2024 jõustus määruse muudatus: toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud 2021. aastal ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2024. aasta 31. detsembril.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.