Investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2023. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2023, pärast seda enam mitte.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

IV taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 02.06.2021 *

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

V taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 13.02.2021 *

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VI taotlusvoor (2018) Alates 22.03.2021 saabuvad tähtajad, mil peab olema teostatud 45% ehitustegevustest

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 25.09.2021 *

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2
III taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 29.03.2021 *

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2
IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 12.03.2021 

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3
II taotlusvoor (2016) Tähtajad saabuvad 11.05.2021 *

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3
III taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 19.03.2021

Kiviaia taastamise toetus

MAK meede  4.4

II taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 24.05.2021 *

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK 6.3

VII taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 04.05.2021, mil peab olema teostatud 100% äriplaanis kavandatud tegevustest

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

III taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 20.11.2021 *

* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

Pane tähele! 

22.06.2020 jõustus põllumajandusministri määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muudatus, millega pikendatakse toetuse saajatel, kes esitasid taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA‑le toetuse maksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse, tegevuste elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.


14.07.2020 jõustus maaeluministri määruse nr 14 "Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus" muudatus, millega:

1)  2017. a taotlusvoorus (IV taotlusvoor) toetustaotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuse elluviimise aega ühe aasta võrra, seniselt kolmelt aastalt neljale aastale, ja kes on kolme aasta jooksul viinud tegevustest ellu osa, mis moodustab vähemalt 40% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest ning on 2019. aastal esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse.

2) 2018. a taotlusvoorus (VI taotlusvoor) toetustaotluse esitanud toetuse saajatel on kohustus kahe aasta jooksul viia ellu ehitustegevusest vähemalt 45% (varasemalt kehtinud määruse kohaselt oli toetuse saaja kohustatud ühe aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsusest teostama vähemat 20% ehitustegevusest). Kogu projekti tegevuste elluviimise tähteaga pikendatakse ühe aasta võrra, seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.


14.09.2020 jõustusid maaeluministri määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ muudatused, muuhulgas seati nõuded ning piirati projekti pikendamise võimalusi kuni 18 kuuni:

(11)Toetuse saaja, kes on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, võib taotleda projektiperioodi pikendamist enne selle lõppemist, kui ilmnevad toetuse saajast sõltumatud asjaolud, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha. Projektiperioodi võib pikendada kuni 18 kuud arvates selle lõppemisest, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 1. juulini (§ 19 lg (11)).

Samuti on nüüd võimalik maksetaotlus esitada kuni kahe kuu jooksul arvates vastava etapi lõpust ning küsida toetuse välja maksmist enne kulutuste tegemist (OTKA). See tähendab, et toetuse võib välja maksta enne töö, teenuse või vara soetamise eest täielikult tasumist. Täpsem info on meetme määruses § 211 ning siin.


20.11.2020 jõustus maaeluministri määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muudatus, millega pikendatakse toetuse saajatel, kes esitasid taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, tegevuste elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.