MAK meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2025. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2025, pärast seda enam mitte. Selgituseks: tulenevalt sellest, et ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014–2020 rakendamine pikeneb kahe aasta võrra, on pikenenud ka investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg varasemalt 2023. aastalt 2025. aastale. Seetõttu on hiliseimaks tähtajaks 30.06.2025.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VI taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 22.03.2023 *

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

VII taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad alates 09.09.2023

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

VI taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad alates 01.11.2023

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

III taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 19.03.2024 *

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

IV taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad 20.12.2023

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

MAK meede 4.2.5

I taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 21.10.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2
VI taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 04.09.2023 *

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

V taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad alates 05.11.2023 *

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2

V taotlusvoor (2019) Tähtajad saabusid alates 17.06.2022 **

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2

VI taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 19.06.2023 

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2
VII taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad alates 21.06.2024

* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

** toetuse saaja viib tegevused ellu ja esitab maksetaotluse ning nõutud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alatesPane tähele! 

09.05.2022 jõustus "Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus" määruse muudatus, millega:

  1. VI taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 27.12.2018-16.01.2019) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku neli aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

09.05.2022 jõustus "Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" määruse muudatus, millega III taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 21.-28.11.2018) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega kahe aasta võrra, seega on kokku aega tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


17.10.2022 jõustus „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ (vastuvõtt 22.07.-12.08.2020) määruse muudatus, millega taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku kolm aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


02.01.2023 jõustus „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatus VI taotlusvoorus  (vastuvõtt toimus 25.11.-02.12.2020).

Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2020. aastal, võib:

  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.


"Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" määruse muudatused:

V taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 04.-11.12.2019) toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib:

1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

 2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel (jõustus 02.01.2023).


10.02.2023 jõustus „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ määruse muudatus, millega VI taotlusvoorus (vastuvõtt 09.-16.12.2020) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega 6 kuu võrra, seega on kokku aega tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku 30 kuud arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas V taotlusvoor (2021)

12.06.2023 jõustus määruse muudatus: toetuse saaja, kes esitas taotluse 2021. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse maksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.