MAK meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2025. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2025, pärast seda enam mitte. Selgituseks: tulenevalt sellest, et ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014–2020 rakendamine pikeneb kahe aasta võrra, on pikenenud ka investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg varasemalt 2023. aastalt 2025. aastale. Seetõttu on hiliseimaks tähtajaks 30.06.2025.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VI taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 22.03.2023 *

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

VII taotlusvoor (2020) Ehitusega seotud investeeringute tähtajad saabuvad 30.09.2022

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 12.03.2023 *

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

V taotlusvoor (2019) Tähtajad saabuvad alates 10.02.2023

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

III taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 19.03.2024 *

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 22.10.2022 *

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

IV taotlusvoor (2019) Tähtajad saabuvad alates 15.11.2022 *

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2

V taotlusvoor (2019) Tähtajad saabuvad alates 17.06.2022 **

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
V taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 20.10.2022

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
VI taotlusvoor (2021) Tähtajad saabuvad alates 08.10.2022, mil peab olema teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest ***

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3
IX taotlusvoor (2022) Tähtajad saabuvad alates 17.11.2022. Juhime tähelepanu, et alates 17.11.2022 saabuvad tähtajad, mil peab olema teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest ****

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2
VI taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 19.06.2023

* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

** toetuse saaja viib tegevused ellu ja esitab maksetaotluse ning nõutud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

*** meetme 6.1 toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevustest vähemalt 75% ühe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

**** meetme 6.3 toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest vähemalt 75% kuue kuu jooksul alates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest

Pane tähele! 

09.05.2022 jõustus "Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus" määruse muudatus, millega:

  1. VI taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 27.12.2018-16.01.2019) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku neli aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
  1. VII taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 04.-12.11.2020) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse ehitustegevusega seotud investeeringu teostamist 20% ulatuses kuni 30.09.2022.

09.05.2022 jõutus "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" määruse muudatus, millega:

  1. IV taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 21.-28.11.2018) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasa võrra, seega on tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku neli aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
  1.  V taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 04.-11.12.2019) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuse elluviimise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku kolm aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

09.05.2022 jõustus "Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" määruse muudatus, millega III taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 21.-28.11.2018) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega kahe aasta võrra, seega on kokku aega tegevuste elluviimiseks ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamiseks PRIAle aega kokku viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.


26.12.2021 jõustus „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ määruse muudatus, millega 2019. aasta taotlusvoorus (IV taotlusvoor) taotluse esitanud toetuse saajatel, kes on kahe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle vähemalt ühe maksetaotluse, pikendati investeeringute tegemise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks aega kolm aastat.


27.11.2021 jõustus „ Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ määruse muudatus, millega 2018. aasta taotlusvoorus (IV taotlusvoor) taotluse esitanud toetuse saajatel, kes on 32 kuu jooksu taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle vähemalt ühe maksetaotluse, pikendati investeeringute tegemise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks aega 44 kuud.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.