MAK meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2025. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutusena saab PRIAs teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2025, pärast seda enam mitte. Selgituseks: tulenevalt sellest, et ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014–2020 rakendamine pikeneb kahe aasta võrra, on pikenenud ka investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg varasemalt 2023. aastalt 2025. aastale. Seetõttu on hiliseimaks tähtajaks 30.06.2025.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad MAK meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

V taotlusvoor (2017) Tähtajad saabuvad alates 13.02.2022 *

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

V taotlusvoor (2019) Tähtajad saabuvad alates 21.08.2022

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2
IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad alates 12.03.2022 *

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3
III taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 19.03.2022 *

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 22.10.2021*

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

III taotlusvoor (2018)

Tähtajad saabuvad alates 20.11.2021 *

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

MAK meede 6.4

IV taotlusvoor (2019) Tähtajad saabuvad alates 15.11.2021

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

IV taotlusvoor (2019) Tähtajad saabusid alates 16.10.2021

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

V taotlusvoor (2020) Tähtajad saabuvad alates 07.10.2021, mil peab olema teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest **

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

VIII taotlusvoor (2021) Tähtajad saabusid alates 10.11.2020, mil peab olema teostatud 75% äriplaanis kavandatud tegevustest ***

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1 ja 1.2
IV taotlusvoor (2018) Tähtajad saabuvad 02.01.2022 ****

 

* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine 

** toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevustest vähemalt 75% ühe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

*** toetuse saaja on kohustatud viima ellu äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest vähemalt 75% kuue kuu jooksul alates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest

**** toetuse saaja viib tegevused ellu ja esitab maksetaotluse ning nõutud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Pane tähele! 

12.07.2021 jõustus „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatus, millega 2019. aasta taotlusvoorus (V voor) taotluse esitanud toetuse saajatel, kes on kahe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle vähemalt ühe maksetaotluse, pikendati investeeringute tegemise tähtaega ühe aasta võrra, seega on tegevuste elluviimiseks aega kolm aastat.


07.05.2021 jõustus Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ määruse muudatus, millega:

1) 2017. a taotlusvoorus (V taotlusvoor, voor toimus 11.-18.12.2017) pikendatakse tegevuste elluviimise aega ühe aasta võrra toetuse saajatel, kes on kolme aasta jooksul viinud tegevustest ellu osa, mis moodustab vähemalt 40% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

2) 2018. a taotlusvoorus (VI taotlusvoor, voor toimus 27.12.2018-16.01.2019) nõue viia ellu kahe aasta jooksul ehitustegevustega seotud investeeringutest vähemalt 45% asendatakse nõudega esitada kahe aasta jooksul ehitamisega seotud tegevuste kohta vähemalt üks maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Toetuse saajal, kes on esitanud kahe aasta jooksul ehitusega seotud tegevuste kohta vähemalt ühe maksetaotluse, pikendatakse ehitustegevusega seotud investeeringute tegemise tähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele.


14.03.2021 jõustusid "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse" (MAK meede 4.2.2.) ning "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse" (MAK meede 4.2.3) määruse muudatused, mille kohaselt pikendati tegevuste elluviimise aega ühe aasta võrra toetuse saajatel, kes esitasid toetustaotluse 2018. aastal. Seega on toetuse saajal, kes esitas taotluse 2018. aastal, tegevuste elluviimiseks aega kolm aastat.


22.06.2020 jõustus põllumajandusministri määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muudatus, millega pikendatakse toetuse saajatel, kes esitasid taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA‑le toetuse maksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse, tegevuste elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.


14.09.2020 jõustusid maaeluministri määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ muudatused, muuhulgas seati nõuded ning piirati projekti pikendamise võimalusi kuni 18 kuuni:

(11)Toetuse saaja, kes on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, võib taotleda projektiperioodi pikendamist enne selle lõppemist, kui ilmnevad toetuse saajast sõltumatud asjaolud, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha. Projektiperioodi võib pikendada kuni 18 kuud arvates selle lõppemisest, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 1. juulini (§ 19 lg (11)).

Samuti on nüüd võimalik maksetaotlus esitada kuni kahe kuu jooksul arvates vastava etapi lõpust ning küsida toetuse välja maksmist enne kulutuste tegemist (OTKA). See tähendab, et toetuse võib välja maksta enne töö, teenuse või vara soetamise eest täielikult tasumist. Täpsem info on meetme määruses § 211 ning siin.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.