Ülesharitud püsirohumaid tuleb taas hakata tagasi rajama

2021. aasta pindalatoetuste taotluste kontrolli tulemusena selgus, et käesoleva aasta püsirohumaa suhtarv kogu põllumajandusmaasse on 2015. aasta võrdlusarvuga võrreldes vähenenud üle 5%.

330-le taotlejale, kellele kohalduvad rohestamise nõuded ning kelle kasutuses on viimasel aastal ülesharitud püsirohumaid, saadab PRIA välja püsirohumaa tagasirajamise otsused. Tagasirajamisele kuulub 2749  hektarit viimase aasta jooksul ülesharitud püsirohumaad, mis moodustab 100% ülesharitud püsirohumaa pindalast.

Üles haritud püsirohumaa tuleb tagasi rajada täies ulatuses, sest väiksemas ulatuses tagasirajamisega ei ole võimalik 2022. aastal saavutada kogu Eesti tasandil püsirohumaa nõude täitmist.

Püsirohumaad ei pea tagasi rajama samadel põllumassiividel, kus püsirohumaa üles hariti.

Tagasirajamise määramine 2022. aastaks toob lisaks püsirohumaade taasrajamisele kaasa püsirohumaade täieliku ülesharimise keelu kõikidele taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded.

PRIA peadirektori käskkirja püsirohumaa suhtarvu vähenemise kohta üle 5%, millega antakse teada täieliku ülesharimise keelu algusest uuel aastal, leiate siit.

Rohkem infot püsirohumaade säilitamise teemal leiate lehelt Püsirohumaade säilitamine.