Tähelepanekud pindala- ja loomatoetuste kontrollidest

COVID-19 viiruse levikust tingitult kehtestas Euroopa Komisjon ka sel aastal erandi, mis võimaldas kohapealse kontrolli valimimahte oluliselt vähendada. Erand lubas 5% asemel kohapeal kontrollida vähemalt 3% pindalatoetuste taotlejaid.

Tavapärastel aastatel kontrollitakse kohapeal ligikaudu 1000 taotlejat. Sel aastal kontrolliti nõuete täitmist kohapealsete kontrollide käigus 531 taotleja juures. Kontrollis oli kokku ligikaudu 79 000 hektarit.

Ka sel aastal leiti nõuete eiramisi kõige rohkem rohumaade hooldamise nõude täitmisel. Tähtajaks oli nõuetekohaselt hooldamata 172 taotleja 531 põldu, mis on eelmise aastaga võrreldes kahjuks üle kahesaja põllu võrra rohkem. Vaid kahel juhul anti teada töid takistavatest asjaoludest, mida sai arvestada leevendava asjaoluna.

Tuletame meelde, et kui puudub võimalus tähtaegselt kõiki pindu nõuetekohaselt hooldada, tuleb probleemide ennetamiseks esitada muudatusavaldus, millega neilt põldudelt, mis jäävad hooldamata, eemaldatakse taotlemise märge.

Tuvastati 53 põldu, mis ei olnud taotlemise aastal põllumajanduslikus kasutuses. Sellistel põldudel leidis kohapealne kontroll eest mitmeaastase võsa või ulatusliku ebasoovitatava taimestiku. Taotlejal on õigus toetusi taotleda vaid sellistele põldudele, mida reaalselt hooldatakse ning mille osas on olemas maakasutusõigus.

MAK toetuste osas leiti kõige enam (158 põllul) eest kultuur, mis ei kuulunud taotletud ühikumääragruppi. Kui pärast taotluse esitamist kultuur muutub, tuleb esimesel võimalusel taotlusel olev kultuur muuta tegelikkusele vastavaks. Nii madalama kui kõrgema ühikumääragruppi kuuluva kultuuri tuvastamine põllul jätab taotleja selle põllu osas keskkonnatoetusest ilma, lisaks toob madalama ühikumääraga kultuuri kindlakstegemine kaasa ka täiendava sanktsiooni.

Vanem kui 4-aastane rohumaa leiti kohapealse kontrolli käigus 20 põllul ning 45 põllul ei kasvatatud keskkonnasõbraliku tootmise toetuse (KSM) jaoks toetusõiguslikku kultuuri.

Kui üldjuhul NATURA 2000 alal asuva põllumaa kohta antava toetuse puhul nõuete eiramisi ei tuvastata, siis käesoleval aastal leiti neljal juhul, et on rikutud looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.  Kahel juhul tuvastati, et puudus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek kõlviku muutmiseks piiranguvööndis. Kaitseala valitseja nõusolekuta oli ühel juhul kasutatud hoiualal biotsiidi ning ühel juhul oli hoiualal asuv püsirohumaa üles haritud. Kaitsealadel asuvatele põllumaadele taotlemisel on oluline jälgida, et põllumajanduslik tegevus ei läheks vastuollu looduskaitse nõuetega. Kaitstavatel aladel kehtivate põllumajanduslike piirangute kohta saate infot küsida Keskkonnaametilt.

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohapealsete kontrollide tulemused kinnitavad, et endiselt on peamised rikkumised seotud hooldamisnõuete mittetäitmisega. Näiteks ei ole poollooduslik kooslus tähtajaks niidetud ja niide koristatud või ei ole alad nõuetekohaselt karjatatud. Kokku tuvastati 26 kohapealses kontrollis, et taotletud alad ei olnud tähtajaks nõuetekohaselt hooldatud. Tuletame meelde, et poollooduslikul kooslusel on hekseldamine lubatud vaid Keskkonnaameti kirjalikul loal. 2021. aastal leiti, et viis taotlejat oli siiski poolloodusliku koosluse alasid hekseldanud ilma vastava loata. Jätkuvalt on oluline PRIAle esitada vastavasisuline teavitus, kui alade hooldamise käigus esinevad erandlikud asjaolud või kui ala, millele taotleti muu niidu ühikumääras karjatamist, tegelikult niidetakse.

Loomade heaolu toetuse kontroll tehti 95 taotleja juures. Kontrollides oli karjatatavate loomadega seotud hinnatavaid rikkumisi vähe. Kaheksa taotleja juures tehtud kontrollis leiti, et 1. juunist 31. augustini kestval karjatamisperioodil karjatati karjamaal loomi väiksemal arvul kui taotlusel märgitud Neist kaks taotlejat ei karjatanud loomi vääramatu jõu või erandliku asjaolu tõttu (põud). Enimlevinud puudused olid seotud karjatatavate loomade märgistamisega (41 loomal puudus üks kõrvamärkidest, 10 loomal puudusid mõlemad kõrvamärgid), loomaga seotud sündmustest teavitamisega (101 looma puhul oli kontrolli toimumise hetkel teavitamata loomaga seotud sündmusest) ning kontrolli hetkel ei leitud karjast 94 taotletud looma.

Munakanade kontrollimisel leiti ühel juhul kohapeal, et tegelik munakanade keskmine arv kohapealse arvestuse kohaselt perioodil 1. mai 2020 – 31. aprill 2021 oli väiksem kui taotlusele märgitud munakanade keskmine arv. Kahel taotlejal puudus nõuetekohane munakanade arvestus. Munakanade keskmise arvu leidmisel ja arvestuse pidamisel on oluline tähele panna, et arvestada tohib vaid munemisealisi munakanu.

Allapanul peetavate sigade kohapealses kontrollis leiti ühel juhul, et tegelik sigade arv oli väiksem kui taotlusele märgitud sigade arv. Nõuete rikkumisi ei tuvastatud. Suuremal pinnal peetavate sigade kohapealsetes kontrollides rikkumisi ei tuvastatud.

Loomade arvu vähenemisel tuleb muuta ka taotlusel esitatud andmeid, et vältida edasisi toetuse vähendusi. Samuti tuleb PRIAt teavitada loomaga seotud sündmusest ja seda tuleb teha 7 päeva jooksul alates sündmuse toimumisest.

Puudused loomatoetuste taotlejatel

Loomatoetuste osas kontrolliti kohapeal 23 piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejal kokku 1044 looma. Saartel tuli aga kontrollil üle vaadata 5 taotleja 497 looma. Rõõm on tõdeda, et märgistamise puuduseid leiti eelmise aastaga võrreldes kordades vähem – ühe kõrvamärgiga loomi tuvastati kohapealses kontrolli 72, mõlema kõrvamärgi puudumine tuvastati 14 loomal. 

Kui pindalatoetuste puhul on PRIA juba varasemalt nõuete täitmise kontrolli osaliselt läbi viinud kohapeale minemata, siis sel aastal prooviti seda ka loomatoetuste puhul. Ühe taotleja 3 looma kontrolliti nn kaugkontrollina. Selline kontroll oli võimalik tänu kontrollija poolt antud selgetele juhistele ja taotleja koostöövalmidusele.

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse puhul kontrolliti 28 taotlejal kokku 961 utte/kitse, kellest kõrvamärkideta oli 11 ning ühe kõrvamärgiga 114 looma. Kahjuks ei võimaldanud kohapealset kontrolli läbi viia 7 taotlejat. Sellisel juhul ei saanud PRIA neile loomatoetusi määrata.

Nõuetele vastavuse kontrollidest

Lisaks toetuse saamise nõuetele peavad pindala- ja loomatoetuse taotlejad järgima ka nõuetele vastavuse (NV) reegleid. Nõuete täitmist kontrollivad lisaks PRIAle veel Keskkonnaamet (KeA) ning Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA).

Kokku kontrolliti kohapeal 375 taotlejat. PRIA tegi 97 kontrolli, KeA 95, PTA loomade ja toiduohutuse valdkond 114 ning taimekaitse valdkond 76. Lisaks kontrolliti administratiivselt 167 taotlejat, kelle puhul kontrolliti loomade märgistamisele ja loomadega toimunud sündmustest teavitamisele kehtestatud ajast kinni pidamist.

PRIA poolt kontrollitavatest nõuetest leiti kõige rohkem rikkumisi maastikuelementide säilitamise nõude täitmisel. Kolmel juhul oli põllusaare eemaldamine toimunud enne 2021. aastat. Kuna alates 2021. tuleb nõuetele vastavuse nõuete rikkumiste eest arvestada vähendus rikkumise toimepanemise aasta toetussummast, siis tuli neil taotlejatel toetusi tagasiulatuvalt vähendada. Tuletame meelde, et elementidena registrisse kantud objektidel on säilitamise kohustus ka siis, kui sellele ei taotleta toetusi või kui taotleja ise ei ole teinud avaldust elemendi registrisse kandmiseks. Kui siiski tekib vajadus maastikuelemendi eemaldamiseks, palume sellest kindlasti PRIAt teavitada, lisades selgitus eemaldamise vajaduse kohta. Tulenevalt selgituse sisust on võimalik ka elemendi eemaldamist rikkumisena mitte arvestada.

PTA poolt läbi viidud loomade ning toidu- ja söödaohutuse nõuete kontrollides tuvastatud rikkumistest oli 60%  seotud loomade registreerimise ja identifitseerimise nõuete mittetäitmisega. Loomade heaoluga seotud rikkumisi oli 30% kõigist loomadega seotud rikkumistest. Võrreldes eelmise aastaga on tuvastatud rikkumiste arv kahjuks viiendiku võrra suurenenud. Murettekitav on, et suurenenud on ka loomade heaolu nõuete rikkumiste hulk.

PTA taimekaitse kontrollides leiti 11 taotleja juures taimekaitsevahendi nõuetekohase kasutamise rikkumisi. Rikkumiste sisuks oli taimekaitsevahendi kasutamine veekaitsevööndis, õitsvate taimede pritsimine ja kultuuril mittelubatud preparaadi kasutamine.

KeA leidis oma kontrollides rikkumisi sõnnikuhoidlale ja sõnniku auna panemisele kehtestatud nõuete täitmisel ning ühel juhul kasutati vooluveekogu ääres oleval puhverribal taimekaitsevahendit.

Administratiivse kontrolli käigus leiti loomade märgistamise ja loomasündmustest teavitamise hilinemisi ligi kolmandikul kontrollitud taotlejatest. Positiivne on, et rikkumisi tuvastati mõnevõrra vähem kui eelmisel aastal ja nendest 9 juhul sai rikkumise väiksust arvestades käsitleda seda inimliku eksimusena ning sanktsioone ei olnud vaja rakendada. Ka administratiivsete kontrollide puhul leiti rikkumisi, mis puudutasid varasemaid aastaid. 14 taotleja registri teavitustega hilinemine on saanud alguse juba enne 2021.aastat. Paneme taotlejatele südamele, et teavituste tähtaegade osas tuleb olla tähelepanelik, sest pikaajaliselt kestvad rikkumised võivad kaasa tuua toetuste vähendamised ka tagasiulatuvalt.