Smart Pro CAP – nutikad toetuste andmise ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse võimalused uues andmepõhises maailmas

PRIA on juhtpartneriks Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) toetuste programmi HERCULE III raames rahastatud koostöö ja parimate praktikate vahetamise projektis Smart Pro CAP ehk "Nutikad võimalused EL finantshuvide kaitseks maaelu toetuste valdkonnas“. Projektipartneriteks on Horvaatia, Belgia Flaami ning Itaalia Veneto regiooni makseagentuurid.

17.-21. jaanuarini osalesid eelpool nimetatud riigid ja ka naabrid Läti ning Leedu makseagentuurist ning DG AGRI esindaja Eestis toimunud kohtumisel. DG AGRI on Euroopa komisjoni maaelu ja põllumajanduspoliitikate direktoraat, kelle ülesandeks on koos liikmesriikidega lisaks ÜPP poliitikate kujundamisele tagada selles osas ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Smart Pro CAP projekti eesmärgiks on muuhulgas leida kaasaegseid lahendusi masinõppemudelitega rikastatud andmeanalüüside läbiviimiseks ja tehisintellekti kaasamiseks toetuste menetlusse. Oluline on märkida, et ka Euroopa Komisjoni ja DG AGRI eesmärk on üle minna tulemuspõhisele toetuste süsteemile nii otsetoetuste kui maaelu arengutoetuste osas.

Kui senine toetuste süsteem  oli üles ehitatud toetusnõuete reeglistikele, nende täitmisele ja kontrollimisele, siis uute toetusreeglite puhul soovitakse keskenduda toetusega soovitavate eesmärkide täitmisele nii toetusesaaja kui ühiskonna tasemel.

Näiteks, kui toetust vajatakse investeeringute tegemiseks, et vähendada energiakulu ühe toodangu ühiku kohta ja selleks moderniseeritakse tootmist või kui soovitakse saavutada üldise CO2 jalajälje vähendamist, siis muutub tulevikus olulisemaks tulemuse saavutamine, mitte see, kuidas toetusraha kasutamise (hoonete ehitamine või masinate soetamine) protsess on läbi viidud ja kas muudatustest on teavitatud või mitte või kas pakkumused saadi hankega või mitte. Tulemuspõhine toetuste süsteem suurendab võimalusi ka toetuse lihtsustatud kulumeetodite laiemaks rakendamiseks. Mida rohkem on toetusreeglites kirjas neid reegleid, mis käivad toetuse kasutamise protsessi kohta, seda rohkem on vaja tagada ka protsessiga seotud reeglite järelevalvet ning toetusega saavutatud tulemuse saavutamine jääb tahaplaanile.

Tulemuspõhiste toetustega kaasneb ka vajadus üle vaadata senised finantshuvide kaitse praktikad. Kõige olulisemaks muutub ennetamise osa. Ennetamine tähendab, et toetuse vajadus on andmepõhiselt (objektiivselt) selge ja toetuse saajal on soov ning võimekus tegevused ellu viia ja vastavad tulemused ka saavutada. Riigil, sh PRIAl, on olemas palju andmeid, mis võimaldavad kaasaegseid andmeanalüüsi meetodeid kasutades toetuste saajaid ja toetusvajaduste väljaselgitamist toetada ja suunata. Kui toetuse taotlemine on kohe alguses fokuseeritud ainult õigustatud taotlejate objektiivselt põhjendatud vajaduste teostamisele ja selgelt mõõdetavate tulemuste saavutamisele, siis on võimalik kogu toetuste protsessi vältel taotlejatele tagada lennujaamadest tuntud „fast track“ teenus.

Põhifookuseks on leida lahendused, kuidas nutikalt ja ennetavalt kaitsta Euroopa Liidu finantshuve maaelu toetuste jagamisel ning kuidas kasutada kaasaegseid andmeanalüüsi võimalusi rikkumiste ennetamiseks ja võimalikult varajaseks avastamiseks. See võimaldaks ära hoida finantskahju valesti kasutatud toetuste tõttu ja säästa toetusesaajaid võimalikest ebameeldivustest tulevikus.

Otsetoetuste osas on Euroopa Liit juba pannud riikidele kohustuse võtta kasutusele täielik seiresüsteem, mille käigus esmane kontroll kõigi nõuete osas viiakse läbi tehisintellekti poolt. Tehisintellekt analüüsib pildilisi andmeid ja nende põhjal maakasutuse nõuete täitmist (tulemuste saavutamist). Täielik seirele üleminek annab tulevikus võimaluse maksta toetusi välja just sellel ajal, kui tegevus on ära tehtud. Samuti on võimalik arendada eeltäidetud taotlustega või sündmuspõhiseid toetusmudeleid.

Samasugused väljakutsed seisavad ka investeeringutoetuste ees. Smart Pro CAP projekti raames on kinnitust leidnud, et kaasaegse nutika ja andmepõhise toetuste süsteemi eelduseks on analüüsitavate andmete olemasolu. Andmete kogumine peab olema võimalikult lihtne ning andmete kasutamise õiguspärasus ja turvalisus peavad olema tagatud. Kõige olulisem on, et andmete andja saaks sellest ka ise kasu. Näiteks on toetustaotluste hindamisel proovitud arendada nii täisautomaatseid lahendusi kui ka inimestest koosnevate hindamiskomisjonide lähenemist. Mõlemal on olemas nii head kui ka vead. Tulevikus võib aga osa eelhindamisest teha tehisintellekt andmete masinõppemudelite abil.

Smart Pro CAP projekti ei ole veel läbi, kuid on selge, et andmete kasutamine üksnes rikkumiste ja pettuste avastamiseks on nutika finantshuvide kaitse arendamise seisukohast eilne päev ja liiga kitsas vaatenurk. Fookus peab minema probleemide ennetamisele. Nutikam on andmeanalüüsi, sh masinõppe ja tehisintellekti, võimalusi kasutada toetusesaajate ning taotluste valiku ja suunamise süsteemides, et tagada kohe algusest peale õigete ja tulemuslike projektide rahastamine, tugi taotlejatele ja projektide sujuv menetlus läbi kogu projekti elukaare.

Smart Pro CAP projekti tulemusena soovime erinevate riikide praktikate ning ideede baasil välja selgitada, millised on uue andmepõhise lähenemise eeldused, vajadused ja võimalused, sh finantshuvide parem kaitse.