Riigimaa kasutajal peab olema maa kasutamiseks õiguslik alus

Lisaks maa tegelikule kasutusele peab pindalatoetuse taotlemise korral maakasutus olema õiguspärane. Riigimaade kasutamiseks on riigivaraseaduses jt õigusaktides kehtestatud kindel kord, mistõttu saab riigi omandis maade kasutamise õiguslik alus tekkida kasutusvalduse seadmisest, kasutuslepingu sõlmimisest või riigivara valitseja nõusoleku korral allrendilepingu sõlmimisest. Leping riigimaa kasutamiseks peab olema kindlasti kirjalik.

Lisaks maa tegelikule kasutusele peab pindalatoetuse taotlemise korral maakasutus olema õiguspärane. Riigimaade kasutamiseks on riigivaraseaduses jt õigusaktides kehtestatud kindel kord, mistõttu saab riigi omandis maade kasutamise õiguslik alus tekkida kasutusvalduse seadmisest, kasutuslepingu sõlmimisest või riigivara valitseja nõusoleku korral allrendilepingu sõlmimisest. Leping riigimaa kasutamiseks peab olema kindlasti kirjalik.

2019. aastal kontrollis PRIA kõikide kohapealse kontrolli valimisse kuulunud taotlejate puhul muu hulgas riigi omandis olevate maade kasutamise õigusliku aluse olemasolu. Riigimaade kasutusõiguse kontrollimise tulemus näitas, et riigimaid ei kasutata alati õiguslikul alusel. Selliste maade kohta, mida taotleja kasutab ilma selleks õigust omamata, toetust määrata ei saa.

Osal juhtudel oli tegemist riigimaaga, mille osas oli kasutusleping teisel isikul, kuid sellist allrendilepingut, mille sõlmimiseks oleks riigivara valitseja nõusoleku andnud, sõlmitud ei olnud. Samuti taotleti toetust maadele, mille kohta puudus toetuse taotlejal riigi omandis oleva maa kasutamiseks mis tahes leping ning seda maad ei olnud riik andnud ka mõne teise isiku kasutusse. Lisaks esines juhtumeid, kus kasutusvaldusesse saadud maa oli teisele isikule kasutamiseks antud, ehkki õigusaktid seda ei luba.

Selleks et tulevikus vältida ebameeldivusi toetuse vähendamise või tagasinõudmise näol, tuleb enne pindalatoetuse taotlemist kindlasti veenduda ka maa nõuetekohase kasutusõiguse olemasolus. 

Enne rendilepingute sõlmimist ja toetustaotluse esitamist palume taotlejatel olla tähelepanelikud ning tutvuda kinnistusraamatu ja riigi kinnisvararegistri andmetega. Nii kinnistusraamat kui ka riigi kinnisvararegister on avalikud andmekogud. Riigi kinnisvararegistris registreerib ja avalikustab riigivara valitseja kinnisasjade kasutuslepingud ja allrendilepingud, välja arvatud juhul, kui avaliku teabe seaduse alusel ei tule lepingut või selle osa avalikustada.  Nii saab segaduste ja võimalike ebameeldivuste vältimiseks kontrollida, kas isikud, kellega on toetuse taotlejal plaan maade kasutamiseks rendileping sõlmida, on üldse õigustatud neid maid rendile andma. Olukorras, kus toetuse taotlejal puudub riigimaa kasutamiseks leping, tuleks pöörduda lepingu sõlmimiseks riigi kinnisvararegistris toodud volitatud asutuse poole.

Eelnevat arvesse võttes soovitame enne 2020. aasta pindalatoetuste taotlusvooru üle vaadata ka juba kasutuses olevate maade õigusliku aluse kehtivus, et olla kindel maakasutuse õiguspärasuses!