Räägime ehitusinvesteeringutest maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse vaatest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud ning anname ülevaate, milleks ehitusinvesteeringuid planeeritakse kasutada. Olukord nii energia- kui ehitusturul on keeruline. Ehitushinnad on tõusnud kohati taevastesse kõrgustesse ning suur osa investeeringuid planeeritakse teha energiatööstusesse. Kui vaadata investeeringuid, mis on mingilgi moel seotud ehitustegevusega, siis joonistub välja, et "nüüd on aeg endale päikeseelektrijaam ehitada".

Suurel hulgal planeeritakse ka erineva otstarbega tööstushooneid ning nagu eelnevateski taotlusvoorudes, on ka seekord toetust taotletud päris paljudele puhkemajandust toetavatele hoonetele.  

Toome välja ka paar ehitusinvesteeringutega käsikäes käivat teemat, millele palume kindlasti taotlejatel tähelepanu pöörata.

- Kas on olemas ehitusõigus või kohaliku omavalitsuse (KOV) kinnitus, et planeeritav tegevus on nn vabaehitustegevus (tegevus, mis ei nõua eraldi ehitusõiguse taotlemist)?

Tuginedes ehitisregistri andmetele ilmneb, et ehitusloa taotlemine on tihti jäetud üheks viimaseks tegevuseks enne investeeringutaotluse esitamist. Kui ehitusloa taotlus jääb viimasele hetkele, siis ei jõua ehitusluba taotlemise ajaks ehitisregistrisse, nii nagu see on määruse kohaselt nõutud.

Juhime tähelepanu, et KOV kinnitus peab olema üksikasjalik ning see peab näitama kogu investeeringu ulatust.

- Kas kõik osapooled on ühes infoväljas? Tuleb ette olukordi, kus kõigil osapooltel ei ole ühesugust infot. Näiteks esitatud hinnapakkumuste puhul selgub, et teatud juhtudel ei ole võimalik neid omavahel võrrelda, sest hinnapakkumused on koostatud lähtudes erinevast alusinfost. Hinnapakkumuse kvaliteet sõltub palju ka ehitusprojekti kvaliteedist ning paraku on ka osa ehitusprojekte mitmeti mõistetavad.

Kuna menetlus esitatud toetustaotluste osas praegu veel käib, siis palume varuda kannatlikku meelt ja tekkinud lisaküsimustele võimalikult täpsed vastused anda, et kõik osapooled mõistaksid planeeritavat tegevust ühte moodi.