PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Sel aastal saab uue toetusena taotleda „Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus“. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel.

Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda tootja, kelle karjas on kuni 400 piimalehma. Seda toetust saab sel aastal taotleda piimalehmade kohta, mis asuvad mujal kui Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus või Ruhnus.

Uue toetusena saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvate piimalehmade kohta. Erinevalt eelmises lõigus mainitud toetusest, ei ole karjas olevate toetatavate piimalehmade arv piiratud.

Milliseid loomatoetusi ja mis tingimustel saab märtsikuus taotleda?

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuste taotlusi saab esitada 2.–23. märtsini ja mõlema piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi pärast seda ka hilinenult kuni 17. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse määratavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

  • Uuendus on 2020. aastal see, et mõlema piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul taotlusele loomade arvu ei märgita, piisab taotlemise märkest. Toetust antakse ajavahemikul 2. märtsist kuni 8. maini taotleja karjas peetavate nõuetekohaste piimalehmade arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks võetakse piimalehmade arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta.
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses reguleeritud asukohas üht kuni 400 piimalehma. 
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvate piimalehmade kohta saab taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses reguleeritud asukohas vähemalt ühte piimalehma.
  • Piimalehm, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud ning ta peab olema vähemalt alates 2. märtsist piimalehm. Toetuse saamisel on oluline, et kõikide karjas olevate piimalehmadega toimuvatest sündmustest teavitatakse põllumajandusloomade registrit ettenähtud aja jooksul. Hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõiguslikuks ja ta arvatakse välja loomade keskmise arvu arvestamisest.
  • Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust saab lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanused. Toetuse taotlemine on loomapõhine ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa asendada. Selle toetuse puhul kehtib taotlusalustele ammlehmadele karjas pidamise periood 8. maini. Kui taotlusalune ammlehm peaks pidamisperioodil karjast välja minema mittevääramatu jõu põhjusel nt kombinaati, tuleb see loom esimesel võimalusel taotlusel taotlusaluste loomade hulgast maha võtta.
  • Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on taotleja nimel registreeritud hiljemalt 2. märtsi seisuga ning on hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta vanused. Kuna taotlemine on loomade arvu põhine, siis loomi saab asendada. Taotluses näidatud arv toetuse nõuetele vastavaid uttesid tuleb karjas pidada vähemalt 8. maini. Kui taotlusaluste uttede arv peaks vähenema seetõttu, et loom liigub karjast välja mittevääramatu jõu põhjusel nt lihakombinaati, tuleb taotlusel taotlusaluste loomade arvu esimesel võimalusel vähendada.

Veise, piima ja ute üleminekutoetusi saab taotleda taotlejale määratud või teiselt isikult üle võetud toetusõiguste alusel. Toetuste taotlejad peavad olema põllumajandusega tegelevad isikud, mis tähendab, et taotlejal on olemas vähemalt üks hektar põllumajandusmaad, mida ta kasutab, või kasvatab ta vähemalt ühe loomühiku jagu põllumajandusloomi. Kehtivate toetusõiguste andmed 13.01.2020 seisuga on PRIA kodulehel www.pria.ee (vt Infokeskus → Toetusõigused).

Toetuste taotlemine e-PRIAs

Toetuste taotlemisel tuleb esitada taotlus e-PRIAs. e-PRIA kuvab iga kliendi puhul tema taotlemisel aluseks olevad andmed. Taotluse täitmisel annab e-PRIA taotluse täitjale võimalikest vigadest teateid ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu ja teeb taotluse menetlemise ladusamaks. e-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiab PRIA veebilehelt www.pria.ee , samuti on abiinfo kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Vajadusel saab abi PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel. Bürood on avatud E–K kell 9.00–16.00, neljapäeviti ja reedeti suletud. Soovitame endale aeg broneerida PRIA kodulehel: www.pria.ee/broneering.

 

Artikkel ilmus 27.02.2020 ilmunud Maalehes.