PRIA on vaimset tervist väärtustav organisatsioon

Töötajate vaimne tervis on üha olulisem ja oleme uhked, et PRIA pingutusi oma töötajate hoidmisel on märgatud ja tunnustatud. Selle tõestuseks on Peaasi.ee poolt välja antav vaimset tervist väärtustava organisatsiooni hõbemärgis.

Peaasi.ee andis vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgiseid välja esmakordselt. Tunnustuse pälvis 126 organisatsiooni. Märgis näitab, et organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud.

Töötajate tervisele tähelepanu pööramine muutub igas organisatsioonis aina tavapärasemaks. Kui varasemalt oli tervisliku töökoha fookuses pigem füüsiline keskkond, siis kaugtöö osakaalu märkimisväärne kasv on andnud töökoha mõistele uue tähenduse. Räägitakse üha rohkem terviklikust vaatest, mis hõlmab endas vaimset tervist, tervislikku toitumist ja liikumist ning sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Lisaks on muutunud ka rõhuasetus – enam kasu nähakse ennetamises, mitte tagajärgedega tegelemises. Töökohal vaimse tervisega eesmärgipäraselt tegelemisel on ka majanduslik kasu – Peaasi.ee toob oma veebilehel välja, et iga vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro võib tuua tagasi kuni 9 eurot.

PRIA otsustas kandideerida vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgisele, et seni tehtud tööle tagasisidet saada ning uusi sihte seada. Hõbemärgise pälvimine on suur tunnustus ning oluline signaal praegustele ja ka tulevastele töötajatele sellest, et PRIA hoolib oma inimeste tervisest. Loomulikult ei saa ükski ilus logo olla ainus tõestus, et organisatsioon väärtustab oma töötajate vaimset heaolu, oluline on teha järjepidevalt teadlikke samme, et inimesed tunneksid end hoituna.

Kuidas PRIA vaimset tervist hoiab?

PRIAs on tervisega seotud teemade fookus seatud ennetamisele. Ühe olulise sammuna vaimse tervise väärtustamisel muutsime lisapuhkepäevade ehk tervisepäevade kontseptsiooni. Kui varasemalt kasutusel olnud tervisepäevade puhul oli päeva sisu suhteliselt kitsas, sest vaba aja võtmine sel päeval oli ikkagi ja ainult seotud otseselt tervise turgutamisega, siis uuel kujul energiapäevadeks muutunud vaba aeg on laiem. See on töötaja aeg just talle endale ning võimalus targaks taastumiseks ja positiivse energiaga laadimiseks ning seda pigem just ennetavalt. Suure üleorganisatsioonilise muudatusena lepiti kokku, et igal töötajal on aastas viis energiapäeva, mida on võimalik kasutada lühikese etteteatamisega ning töötaja saab ise otsustada, kuidas ta päeva kasutab. Seega on fookus nii vaba aja nimetuses kui kontseptsioonis viidud haiguselt inimese tervisele ja õnnele.

Töötajate seas läbiviidud küsitlus annab kinnitust, et energiapäevi hinnatakse tööpere poolt väga tähtsaks. Samuti on priakad tagasisideküsitlustes öelnud, et energiapäevade kasutamise võimalus peegeldab tööandja hoolivust. Küsitlusele vastajad on välja toonud, et vahel on just see üks päev vajalik puhkamiseks ja taastumiseks, et tööl jälle produktiivne olla. Energiapäeva on kasutatud looduses matkamiseks, puhkamiseks, raamatute lugemiseks, perega aja veetmiseks ja paljuks muuks ägedaks. Siin on kõigil võimalik oma fantaasia lendu lasta ning leida just endale sobiv tegevus.

Aastast 2021 on meil ka Kaugtöö Tegija märgis, mis tähendab, et me pakume oma töötajatele paindlikkust tööaja ja -koha korraldamisel. Iga inimene saab valida, kas ta soovib töötada kodus või kaasaegses kontoris. Inimestel on võimalus paindlikult korraldada oma töö- ja pereeluga seotud tegevusi. Lisaks keskusele Tartus on meil kontorid igas maakonnas ning töötajate seas on väga populaarne ka kaugtöö tegemise võimalus. Vabadus ja paindlikkus ise planeerida oma tööpäeva ja täita tööülesandeid oma äranägemise järgi on töötaja tervise seisukohast väga oluline.

Regulaarselt toimuvad meil töötajate seas väga populaarseks saanud ja kõrgelt hinnatud enesehoiukoolitused, mille eesmärgiks on anda oskusi ja teadmisi endast teadlikumaks saamisel ning jagada praktilisi nippe oma elu paremaks korraldamiseks. Koolitused toimuvad kord kuus veebi teel ja on ka järelevaadatavad, et anda kõigile võrdne võimalus osalemiseks. Koolituste teemadering on olnud lai, näiteks rahumeelne lapsevanemlus, tervislik toit, vaimne tervis, uni, kodukorrastamine jne. Usume, et inimene on tervik ja oleme veendunud, et õnnelik inimene on ka õnnelik töötaja.

Tuletame oma töötajatele regulaarselt meelde, et liikumine on üks vaimse tervise vitamiin, ning innustame neid igati liikuma. Kõik saavad kaasa lüüa erinevates liikumisaktsioonides, näiteks on võimalik kolleegidega mõõtu võtta, kes veedab rohkem aega füüsiliselt aktiivsena. Samuti kasutatakse aktiivselt Stebby, mille kaudu pakume sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi, füsioteraapiat ning kliinilise psühholoogi teenuse kasutamist. Sellest aastast liitsime oma motivatsioonipaketti ka tööandja tervisekindlustuse, mis pakub uusi ja laiemaid võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks. Näiteks saab kindlustuse toel kasutada psühholoogilist nõustamist ja teha ennetavaid terviseuuringuid.

Organisatsioonijuhtimise tasandil oleme samuti oma töötajate heaolu mitmeti silmas pidanud. Kaasame oma töötajaid organisatsiooni arengut puudutavate otsuste tegemisse ning julgustame neid esitama erinevaid mõtteid, kuidas oleks võimalik tööd korraldada veelgi tõhusamalt ning kvaliteetsemalt. Selleks on ellu kutsutud Ideepank, kuhu töötajad saavad oma ettepanekuid esitada. Kõik ideed vaadatakse üle ning neile antakse tagasisidet, kas ideed on võimalik ellu viia. Mõnikord juhtub ka seda, et algsest ideest koorub arutelude käigus välja hoopis terviklikum lahendus kui idee väljapakkuja poolt oli mõeldud.

Panustame järjepidevalt ka juhtide arengusse, et neil oleks piisavalt teadmisi ja tööriistu oma inimeste arengu ja vaimse tervise toetamisel. USA konsultatsioonifirma Gallup on oma uuringutes leidnud, et juhid mõjutavad töötajate rahulolu vähemalt 70% ulatuses, mistõttu on oluline panustada ka juhtide enda arengusse[1]. Seame igal aastal fookusteemad, mille raames juhid uusi oskusi ja teadmisi omandavad, nt kootsiv juhtimisstiil, psühhosotsiaalsete ohuteguritega toimetulek, tööõnne kasvatamine jne.

Kuidas saada kuldtasemele?

Vaimse tervise teemadel tegelemine peab olema järjepidev ja nõuab aega ning kannatlikkust. Me teadvustame, et PRIAs on tähelepanu ja parendamist vajavaid arengukohti. Kindlasti saame tegeleda enam terviseprobleemide ennetamisega: koolitame kogu organisatsiooni vaimse tervise teemadel, õpetame inimesi rohkem abivajajat märkama ning julgustame oma muredest rääkima. Oleme koolitanud oma personalitiimi liikmeid andma vaimse tervise esmaabi, aga näeme, et selliste inimeste ring PRIAs peab kindlasti kasvama.

Kindlasti on oluline toetada paremaid interpersonaalseid suhteid. Peame oluliseks juhi ja töötaja omavahelise usaldussuhte loomist, mille alustalaks on regulaarsed sisukad üks-ühele vestlused ning nende juurutamisega tuleb järjepidevalt tegeleda. Et tagada töötajate heaolu ning parendada tulemuslikkust, siis me tegutseme nii isiku, meeskonna, juhi kui ka organisatsiooni tasandil.

Ka juba hõbetasemel tunnustus teeb meid rõõmsaks ning saame olla uhked, et oleme suutnud PRIA töötajate heaolu silmas pidades mitmeid tegevusi ellu viia. Organisatsioonis jätkub pühendunud töö vaimse tervise toetamisel ning tegutseme aktiivselt selle nimel, et iga töötaja tunneks end hinnatuna ja hoituna. Järgmise olulise sammuna töötame välja süsteemse tegevuskava, millega:

  • sõlmime vaimse tervise hea tava kokkulepped ja koostame juhised nii abivajaja märkamiseks kui ka abi küsimiseks;
  • hoiame vaimse heaolu teemad fookuses enesehoiukoolituste ja enesehoiutehnikate järjepideva teadvustamisega;
  • juurutame harjumusi võtta teadlikke pause nii tööpäeva sees kui regulaarseks puhkuseks.

Hoolivus on üks PRIA väärtustest ning me võtame oma arengukavalist eesmärki, et PRIAs töötavad õnnelikud inimesed, väga tõsiselt.


[1] Ratanjee, V. (2021). Why Managers Need Leadership Development Too. Gallup, kasutatud 19.10.2023 https://www.gallup.com/workplace/328460/why-managers-need-leadership-development.aspx