PRIA elektroonilise põlluraamatu teenus alustab aprillis

1. aprillil täieneb e-PRIA põldude haldamise teenus põlluraamatuga seotud osaga. See annab põllumeestele, kes ei kasuta mõnda põlluraamatu pidamise teenust pakkuvat eratarkvara või soovib keskkonda vahetada, võimaluse hakata veeseadusest tulenevat põlluraamatut pidama PRIA poolt tasuta pakutavas teenuses. e-PRIAs pindalateenuste rubriigist leitav põldude haldamise teenus on tuttav kõikidele pindalatoetuste taotlejatele. Selleks, et saaks aprillist lisanduvat põlluraamatu pidamise funktsionaalsust kasutada, peab klient olema kantud PRIA kliendiregistrisse ja tal on õigus või volitus kasutada pindalatoetuse teenuseid.

Milliseid võimalusi teenus pakub?

●         Tasuta teenus, mis on aastaringselt kasutatav

●         Teenust saab kasutama volitada mitut kasutajat

●         Võimaldab lisada põlde ja niite ning hallata nende geomeetriat ja tärkandmeid

●         Sisestada saab põldudel ja niitudel tehtud tegevuste andmeid (tegevuse aeg, pindala, kasutatud materjalid, toitained, saagikused jms)

●         Võimaldab ette planeerida tegevusi ja uue hooaja põlde, sõltumata eelmise hooaja põllu seisust

●         Kasutada saab kõiki PRIA kaardirakenduse tööriistu: erinevad kaardikihid, geomeetria kontrollid veekaitsevööndite, põllumassiivide, teiste põldude suhtes jms

●         Põlluraamatu põlde saab kasutada pindalatoetuste taotlemise sisendina

●         Põlluraamatu pidamist saab alustada vastavalt eelmise aasta taotlusele kantud põldude seisule. Käesoleval aastal on teenuses vaikimisi kliendile välja kuvatud 2023. aasta pindalataotluse põllud ning klient peab andmed üle vaatama ning ajakohastama 2024. aasta põldudele vastavaks. See tähendab, et suur töö elektroonilise põlluraamatu pidamise sisseseadmiseks on juba eelnevalt kliendi jaoks ära tehtud.

●         Võimaldab põldude ja niitude andmete faili eksportimist ja importimist

 

Mida teenuse kasutamisel silmas pidada?

●         Eelkõige tuleb silmas pidada, et teenus on (taotlus)hooaja põhine. Põllumajanduses on võimalikud erinevad stsenaariumid: näiteks on võimalikud hooajasisesed lisaviljelused, osalised ja täielikud ikaldused, ümberkülvid, põllu valdaja vahetused, vahekultuurid, karjatamisega seotud eripärad jms, aga kuna kõik erandlikud situatsioonid nõuavad süsteemilt äärmiselt suurt paindlikkust, siis praegu ei pruugi iga juhtumi jaoks selline paindlikkus tagatud olla

●         Oluline on teenuse kasutamisel tähelepanu pöörata ja arvesse võtta seoseid pindalatoetuste ja põlluraamatu vahel, sest süsteemid on omavahel seotud, s.t põldude andmebaas on üks (kasutamisel on abiks keskkonnas olevad teated ja hoiatused)

●         Praegu ei paku aprillis avanev teenus keerulisemaid lisafunktsionaalsusi, näiteks toitainete koondarvestuse, väetusplaanide koostamise, külvikorraplaani, laovarude arvestuse, mitme tegevuse korraga sisestamise vmt tööriistu. Põllumees, kelle jaoks on vastavad funktsionaalsused vajalikud, saavad kasutada eratarkvarade poolt pakutavaid teenuseid.

Hiljemalt märtsis lisatakse põlluraamatu kasutamise juhendid PRIA kodulehele.

Riiklikku andmekogusse kantavad põlluraamatu andmed on tulevikus vajalikud nii poliitikakujundajatele, statistikutele, järelevalveasutustele kui ka põlluharijatele, et kogunenud andmete põhjal saaks tulevikus pakkuda erinevaid andme- ja teaduspõhiseid soovitusi.