Niitmise tuvastamise süsteemi arengud

Ettevalmistused uueks toetusperioodiks

Uuel toetusperioodil seab Euroopa Liit suuniseks, et toetustaotluste nõuete hindamisel tuleb üle minna pinnaseirele. Oma sisult tähendab see, et nõuete täitmist kontrollitakse kõikide taotlejate osas, aga suures osas vahenditega, mis klassikalist kohapealset kontrolli ei tähenda.

Esimene seireks vajalik vahend on rohumaade hooldamise tuvastamiseks loodud rakendus SATIKAS, mille abi kasutab PRIA rohumaade nõuete täitmise hindamiseks juba kolmandat aastat. Esmakordselt võeti see kasutusele aastal 2018 ja sellest ajast alates on süsteemi tublisti täiendatud.

Karjatamise märkest taotlusel

2020. aastal oli taotlejatel võimalik esmakordselt märkida taotlusel rohumaade puhul kasutusotstarbeks ka karjatamine. Taotlejate abiga on sel moel võimalik koguda andmeid põldude kohta, kus tuleks biomassi muutusi jälgida veidi teisiti kui niidetavatel põldudel. Karjatamise tuvastamine satelliidiandmete alusel on keeruline tegevus ja markerid looduses on niitmisest erinevad. Karjatamise tuvastamine sõltub nii loomaliigist kui ka loomade arvust, karjatatava ala suurusest ja karjatamise perioodist.  Seega on tulemuse saamiseks vaja arvestada väga paljude teguritega ja see teeb korrektse tulemuse saamise keeruliseks. Karjatamise märke lisamine võimaldas PRIAl rohumaade hooldamise nõude täitmist paremini hinnata ja aitas seega kaasa kogu menetlusprotsessi sujuvamaks toimimiseks. Karjatamise kohta info kogumine on vajalik ka niitmise rakenduse süsteemi edasiseks arendamiseks ja täiendamiseks.

Meeldetuletused hooldamistähtaja saabumisest

2020. aastal muudeti taotlejatele saadetavat nõude täitmise saabumisest teavitavat meeldetuletuskirja, mis annab taotlejatele aegsasti teada, kui satelliidiandmetelt nähtus, et tegevus ei ole veel tehtud, kuid nõude täitmise tähtaeg läheneb. Käesoleva aasta augustis saadeti taotlejatele, kellel oli satelliitseire abil tuvastatud vähemalt üks augusti alguseks niitmata/hooldamata põld, meeldetuletuskiri. Võrreldes eelmise aastaga, mil kirja sisu oli üldine meeldetuletus, sisaldas selle aasta kiri konkreetset loetelu põldudest, millel niitmise süsteem hooldamistegevust kirja saatmise hetkeks tuvastanud ei olnud. Selline täiendus võimaldas taotlejatel saada täpsemat ülevaadet, millistele põldudele PRIA tähelepanu on juhtinud ning teha otsused edasiste tegevuste osas. Kui taotleja teadis, et kirjas toodud põldude osas ei ole võimalik hooldamistööd teha, oli meeldetuletuskiri taotlejale heaks abiliseks, et taotleja saaks tähtaegselt toetustaotlust muuta ja sellistele põldudele taotlemisest loobuda. Toetustaotluse õigeaegne muudatus aitab vältida võimalikke edasisi ebameeldivusi, nt toetussumma vähendamist. Meeldetuletuskirjade mõjuna vähendati 2020. aastal taotletavat pinda ligi 150 põllul kokku 530 ha võrra. Võrreldes eelmise aastaga oli selliste põldude arv üle kahe korra, pindalaliselt isegi üle nelja korra, suurem. Seega aitab meeldetuletuskiri mitte ainult kirja saajat oma edasiste tegevuste läbimõtlemisel, vaid laiemalt kõiki taotlejaid, et toetussumma makstakse ainult hooldatud maade eest.

Niitmise tuvastamise kiht PRIA avalikul veebikaardil

Hooldamise tuvastamise tulemusi saavad taotlejad jälgida PRIA avalikult veebikaardilt. Veebikaart näitab neid tulemusi, mis tulevad otse satelliidipiltide andmetest. Toetuse nõuetest tulenevad erisused veebikaardil ei kajastu ja PRIA töötajad käsitsi kaardil olevaid andmeid muuta ei saa. Kõikide võimalike erisustega, mis tulenevad taotleja poolt taotlusele märgitud infost, arvestatakse siiski toetuse arvutamisel. Kui taotlejale küll erisus kehtib, ent mõni sellekohane vajalik märge on taotlusele jäänud tegemata, võib see olla ka põhjuseks, miks sellise erisusega põllu kohta saab taotleja kirja palvega selgitada, miks nimetatud põld on hooldamata. Kui taotleja info ja satelliidiandmed on erinevad, ehk kui taotleja väitel on hooldustööd tehtud, ent satelliidiandmed seda ei kinnita, saadetakse vajadusel olukorda põllul kontrollima inspektor.

Niitmise tuvastamise rakenduse arendamine jätkub ka järgmistel aastatel. Lähiaastatel on eesmärgiks infosüsteeme arendada ka teiste nõuete tuvastamise võimalustega, mis annaks PRIAle võimekuse üle minna pinnaseirele.