Mitmekesistamise toetuse taotlusi saab esitada veel 31. märtsini

17. märtsil algas maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada elektroonselt e-PRIA kaudu kuni 31. märtsini.

Toetuse eesmärk on läbi maaettevõtluse mitmekesistamise ning arendamise luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjad.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Alates käesolevast taotlusvoorust on toetatav ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on kokku 14 miljonit eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: 5,6 miljonit eurot põllumajandusettevõtjatele ning 8,4 miljonit eurot mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele.

Toetuse tingimuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta saab täpsemat infot meetme määrusest. Selgitavat teavet leiab ka meie kodulehelt ning abi saab küsida investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.