Maikuus saab taas taotleda toetust mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringuteks

Maikuus saab PRIAle esitada mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlusi. Taotluste vastuvõtmise kuupäevad on täpsustamisel. Palume jälgida jooksvat infot PRIA kodulehel!

Maikuus toimuva taotlusvooru eelarve on 4  miljonit eurot.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine või joogitootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmisega.

Meetme määrus on praegu muutmisel. Toome välja olulisemad kavandatavad muudatused:

  • Varasemalt oli võimalik toetust taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. See tähendas, et toetust sai taotleda turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks üksnes juhul, kui toetust taotleti korraga nii töötlemiseks kui ka turustamiseks (üksnes turustamiseks toetust ei saanud). Alates 2022. aasta voorust saab toetust küsida ka ainult turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks.
  • Muutub toetuse määr. 2022. aastast hakkasid kehtima uued regionaalabi suunised, mille kohaselt muutusid regionaalabi piirmäärad. Uute regionaalabi suuniste kohaselt on toetuse maksimaalne määr mikro- ja väikeettevõtjatel 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Seoses sellega tunnistatakse kehtetuks määruse § 8 lg 2, millega varem toetati 45%-lise toetuse määraga neid mikro- ja väikeettevõtjaid, kelle ettevõte oli tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kelle kavandatava investeeringu eesmärk oli mahepõllunduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine. Edaspidi on toetuse maksimaalne määr kõikidel mikro- ja väikeettevõtjatel ühesugune, s.t toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.