Läheneb rohumaade hooldamise tähtaeg

Pindalatoetuste taotlejatel tuleb tööde teostamisel järgida mitmeid tähtaegu.

Kui ühtset pindalatoetust on taotletud rohumaadele, siis on vaja maad hooldada kas niitmise või muul viisil hooldamise (sh karjatamise ja hekseldamise) teel, mis annab niitmisega sarnase tulemuse. Hooldamistegevused peavad olema tehtud hiljemalt 20. augustiks. Niide, v.a hekseldatud rohi, peab olema samaks tähtpäevaks ka kokku kogutud.

Kui tegemist on põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava rohumaaga, siis peab 1. septembri seisuga olema võimalik visuaalselt tuvastada, kas vegetatsiooniperioodi jooksul on vähemalt korra rohumaal tegeletud põllumajandusliku tootmistegevusega. Juhul kui põllumajandusmaad hooldatakse karjatades, siis peab karjatamine andma rohumaa niitmisega sarnase tulemuse.

Niidetav poollooduslik kooslus peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokkukogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, kui Keskkonnaamet ei näe ette teisiti. Karjatatav poollooduslik kooslus  peab nõuetekohaselt karjatamise teel olema hooldatud 1. oktoobriks.

Kui rohumaale taotletakse keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) lisatoetust mesilaste korjealade rajamise eest ja seda ei kasutata pärast 15. augustit 2022. a haljasväetiseks, siis on hooldamise tähtaeg 15. september 2022. a.

Põllumajandusmaa hooldamise (sh niitmise, hekseldamise ja karjatamise) nõudeid ei kohaldata taotluse esitamise aastal rajatud rohumaale, lühiajalisele rohumaale haljasväetise sissekünni aastal, rohumaale ja sööti jäetud maale, mis on märgitud ökoloogilise kasutuseesmärgiga alana ja põllumajandusmaale, millel kasvatatakse heintaimi heinaseemneks või energiakultuuriks. Nimetatud põllumajandusmaadel tuleb vältida ebasoovitava taimestiku (näiteks takjas, ohakas, puju, putked, puittaimed) levikut.

KSM taotleja võib püsirohumaa ja piirkondliku mullakaitse toetuse (MULD) taotlusaluse põllumaa jätta üle aasta hooldamata alates teisest kohustuseaastast maksimaalselt KSM toetusõigusliku maa pindalaga võrdses ulatuses. Püsirohumaa või põllumaa põldu ei tohi jätta hooldamata kahel järjestikusel aastal.

Juhul kui rohumaadele kehtib hooldamise nõue, aga on selgunud, et taotlusaluse põllu osas puudub võimalus nõuet tähtajaks täita põhjusel, mida ei loeta erandlikuks asjaoluks või vääramatuks jõuks, palume enne hooldamistähtaja saabumist hooldamata põllule toetuse taotlemisest loobuda ning kindlasti esitada e-PRIA kaudu põllu kohta taotluse muudatusavaldus. Selline muudatusavaldus on võimalik esitada põldude osas, millel ei ole juba tuvastatud rikkumisi või ei ole taotlejat teavitatud kohapealsest kontrollist.

Kuna põllumajanduslik tootmistegevus on seotud taimede kasvuga, mis omakorda sõltub ilmastikutingimustest konkreetsel aastal, geograafilisest asukohast ja mullastikust, siis võib ette tulla ka erandjuhte, eriti lähtuvalt tootmisviisist. Kui rohumaal ei ole võimalik kohapealses kontrollis hooldamist 20. augusti või tootmist 1. septembri seisuga tuvastada, siis peab taotleja põhjendama ja tõendama, et maad kasutatakse erandjuhul põllumajanduslikuks tootmiseks hiljem.

Kui taotlejal ei ole võimalik töid tähtaegselt teostada, tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAle teada anda saates e-kirja aadressil info [at] pria [dot] ee. PRIA vaatab saabunud teavitused üle ning kliendile antakse telefoni või e-kirja teel teada, kas seda on toetuse määramisel võimalik arvestada erandliku asjaoluna/vääramatu jõuna või mitte. Juhul kui tegu ei ole vääramatu jõu või erandliku asjaoluga, siis teavituses toodud pindade osas toetust ei maksta. Nagu eelnevalt viidatud, siis kui nõude mittetäitmine ei ole põhjustatud erandlikust asjaolust või vääramatust jõust (erandlik asjaolu või vääramatu jõud ei ole näiteks tehnika purunemine), siis tuleks selle kohta e-PRIA kaudu esitada taotluse muudatusavaldus.

Käesoleval aastal ei kasutata rohumaade hooldamise nõude kontrollimiseks satelliiti Sentinel. Seetõttu ei kuvata hooldamise nõude täitmisega seotud infot ka PRIA veebikaardil. Nõude täitmist kontrollitakse kohapealses kontrollis.