Eesti kalandust toetatakse järgmisel perioodil 140 miljoni euroga

Kaheksanda üle-eestilise ürituse raames avavad huvilistele oma väravad üle 300 talu ning ettevõtte.Vabariigi Valitsus andis heakskiidu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskavale, mis on fondi eelarve kasutamise alus. Järgmisel perioodil toetatakse valdkonda ligi 140 miljoni euroga.

Vabariigi Valitsuse heakskiidu saanud rakenduskava tuleb nüüd Maaeluministril esitada Euroopa Komisjonile kinnitamiseks. Euroopa Komisjonilt heakskiidu saamise korral hakatakse uusi meetmeid kasutama 2023. aasta teisest poolest.

Euroopa Liidu eelarvest on rakenduskavaks eraldatud 97 391 060 eurot, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastusena 41 739 026 eurot. Eelarve kogumaht on 2029. aasta lõpuni elluviidava rakenduskava 139 130 086 eurot. „Fondist Eestile eraldatava raha abil saame aidata kohalikku kalurit. Selle rahaga soodustame kalandussektori arengut, tõstame kohaliku kalanduse konkurentsivõimet ja mis kõige olulisem, tõstame kalurite sissetulekut,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Rakenduskava eesmärk on suunata Euroopa Liidu raha liidu ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika elluviimisesse Eestis. Rakenduskava elluviimine toetab kalanduses ja vesiviljeluses sinimajanduse edendamist. Nii luuakse sektorisse uusi töökohti ja soodustatakse majanduskasvu, samal ajal kaitstes merekeskkonda ning vee-elustikku. Rakenduskava elluviimisega toetatakse ka „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eesmärkide täitmist.

Maaeluminister seletas lahti eelarve koostamise põhimõtteid: „Oleme teinud ulatusliku kaasamisprotsessi, kus arvestasime erinevate osapoolte huve ning lähtusime ka eelmise Euroopa Liidu eelarveperioodi reaalset rahakasutust kalandussegmentide vahel. Praegune eelarve peegeldab neid vahekordi, kuid oleme valmis olukorda ümber hindama, kui peaks tekkima selleks vajadus.“

Rakenduskava koostamisega alustati Maaeluministeeriumi eestvedamisel 2019. aastal. Dokumendi koostamiseks moodustati ekspertkomisjon, kuhu kuulusid kalandus- ja merendusvaldkondadega seotud ministeeriumite, kalandussektori esindusorganisatsioonide, kalandusvaldkonnaga seotud teadus- ja arendusasutuste, Eesti Keskkonnaühenduste Koja ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad. Rakenduskava eelnõuga saab tutvuda Maaeluministeeriumi veebilehel: www.agri.ee/emkvf-2021-2027.

 

Teate edastas:

Kaspar Adamson

Nõunik

Avalike suhete osakond

Maaeluministeerium

Kaspar [dot] Adamson [at] agri [dot] ee (Kaspar[dot]Adamson[at]agri[dot]ee)

625 6108

Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 / www.agri.ee