Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2020

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2020 

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2020  

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

 

50 tööpäeva

taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 *LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2020

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Turuarendustoetus

1.-17.02.20

735 000

45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest arvates

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

1.-17.02.20

arvestuslik eelarve 244 193 €

40 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest arvates

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

26.02-04.03.20

-

50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

 

Põllumajandusloomade aretustoetus

1.-17.02.20

3 748 500

30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest arvates

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

5.-25.02.2020

Taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus

 

100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast

kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saabumisest Erametsakeskusesse.