28. veebruaril avatakse kalanduse valdkonnas erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt

28. veebruaril avaneb kalanduse valdkonnas erakorralise toetuse taotlusvoor, mille kaudu hüvitatakse kalapüügiga tegelevale ettevõtjale vahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal ostetud diislikütuse hinnavahe.

Toetuse taotlusi võetakse vastu kuni 7. märtsini. Vooru eelarve on 2 180 000 eurot.

Toetust saavad taotleda isikud, kellele Maksu- ja Tolliameti poolt on 2022. aastaks väljastatud aktsiisivabastuse luba kutseliseks kalapüügiks kasutatava diislikütuse ostmiseks ja taotleja diislikütusekulu on selgelt seostatav tema kalapüügitegevusega.

Toetuse määr on 100 protsenti. Kui taotleja on suurettevõtja, arvestatakse toetuse suuruse määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud toetuse määra, mis on käesoleva vooru puhul 80%.

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 500 000 eurot. Kui toetuse suurus jääb alla 1000 euro, siis toetust ei maksta. Taotlusvoorus saab esitada ühe taotluse ettevõtte kohta.

Algavas taotlusvoorus tuleb koos toetustaotlusega taotlejal esitada järgnevad dokumendid:

  1. arve-saateleht või arve, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja ostis aktsiisivaba diislikütust ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal ja
  2. punktis 1 sätestatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav  maksekorraldus või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

Koos taotlusega tuleb esitada ka maksetaotlus, milles on märgitud taotletava toetuse suurus.

PRIA teeb toetuse määramise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. Otsusest teavitatakse taotlejat kümne tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Toetus makstakse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

Täpsemad tingimused toetuse taotlemise ja määramise kohta leiate meetme määrusest.