2019. a pindalatoetuste suurimad eksimused ja millele käesoleval aastal tähelepanu pöörata

2. mail algab taas pindalatoetuste taotlemine ja selleks, et toetuse taotlejal oleks lihtsam vältida vigu, panime kokku väikese ülevaate eksimustest, mida taotlejad eelmisel aastal toetuse taotluse esitamisel ning toetuse saajana tegid.

Iseloomulik näide, kus taotlusalune põld on esitatud võsase ala peale (valge joon – taotletud põllu piir;
must joon – põllumassiivi tegelik piir).

Kuidas vältida pindalatoetuse vähendamist ületaotlemise eest?

Eelmisel aastal said ligi 700 taotlejat soovitust väiksema toetussumma põhjusel, et olid taotlenud toetust suuremale pinnale kui tegelik toetusõiguslik pind. Sellise olukorra vältimiseks veenduge, et olete maa võsast puhastanud ja eemaldanud põllult võsajäänused.

Kui kavatsete toetust taotleda maale, mis pole kantud põllumassiivide registrisse, siis esitage eelnevalt põllumassiivi piiri muudatusettepanek, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivide muudatused" (leitav e-PRIA – Valdused – Põllumassiivide muudatused). Nii saate juba enne taotluse esitamist teada, kas maa vastab toetusõiguslikkuse kriteeriumitele.

Pöörake pindalatoetuste taotlemisel tõsiselt tähelepanu kõikidele antavatele hoiatustele ja ärge esitage taotlust suuremale pinnale kui on reaalselt teie kasutuses põllumajandusliku maana. Samuti veenduge, et teil oleks olemas õigus maad kasutada - vastutus nõuetele vastava taotlusaluse pindala õigsuse eest lasub alati toetuse taotlejal.

Pindalapõhistest kontrollidest

Toetuse saamise eelduseks on toetuse nõuete järgimine. PRIA viib läbi nii kohapealseid kui ka halduskontrolle. Igal aastal on kohapeal kontrollitavate taotlejate hulk ligikaudu tuhatkond.

Maa hooldamine ja toetusõiguslikkus

Ühtse pindalatoetuse raames leitakse igal aastal kõige rohkem mittevastavusi rohumaade hooldamise nõude täitmisel. Hooldamata põlde leiti 2019. aastal üle veerandil kohapeal kontrollitud taotlejatest. Võrreldes varasema aastaga kasvas märgatavalt ka selliste taotlejate hulk, kes taotlesid põldudele, mis ei olnud taotlemise aastal põllumajanduslikus kasutuses ja millele toetuse taotlemine seega õigustatud ei ole. Kindlasti tuleb enne toetustaotluse esitamist veenduda, kas taotletav põld vastab toetuse saamise nõuetele ning et vajalikud tööd põllul saaksid tähtaegselt tehtud. Juhul kui pärast taotluse esitamist selgub, et nõuete täitmine ei ole siiski võimalik, tuleb sellest kindlasti PRIAle õigeaegselt teada anda. PRIAl ei ole võimalik arvestada juhtudega, kui nõuete täitmata jätmine selgub alles kohapealse kontrolli käigus.

Maa kasutamise õigus

Igal aastal ilmneb pindalatoetuste kontrollimise käigus probleeme ka maakasutusõiguse olemasoluga. Kõikide pindalapõhiste toetuste puhul kehtib nõue, et toetuse saamiseks peab maa kasutus põhinema õiguslikul alusel. Seega maa suhtes, mida taotleja küll harib, ent mille osas korrektne maakasutuse õiguslik alus puudub, toetuse saamise õigust ei ole. Soovitame enne toetuse taotlemist üle kontrollida, kas kõikide maade puhul, mis ei ole taotleja omandis, on olemas kehtiv rendileping. Riigimaade kasutamise korral peab rendileping olema kindlasti kirjalik.

Kultuuride erinevus

Maaelu arengukava toetuste raames võib kohapealse kontrolli käigus tuvastatud taotletust erinev kultuur tuua kaasa nõuete mittevastavuse, sest toetust küsitakse taotletust madalamasse ühikumääragruppi kuuluva põllu eest, kultuur ei vasta üldse toetuse saamise nõuetele või rikutakse leitud kultuuri kasvatamisega viljavaheldusnõuet. Põllukultuuri muutumisel tuleb kindlasti teha ka taotluse muudatus. Kui taotleja on kohustuse teiselt taotlejalt üle võtnud, on viljavaheldusnõude rikkumise vältimiseks kindlasti vajalik teada ka põllul eelnevalt kasvanud kultuurid. Põllul eelnevatel aastatel kasvatatud kultuuride kohta saab vajadusel infot küsida PRIAst.

Kohapeal peab taotleja olema vajadusel valmis põlluraamatu esitamiseks. Kindlasti aga ei ole põlluraamatusse tehtud kanded tööde teostamise ainsaks tõendiks, tööde teostamine peab olema ka visuaalselt tuvastatav või tuleb vajadusel esitada muid tõendusmaterjale (seemnepakendid, seemnete ostmist tõendavad ostuarved, fotod põllust jne).

Lisaks kohapealsetele kontrollidele tehakse teatud nõuete osas ka administratiivne kontroll, mis tähendab, et erinevate süsteemide abil kontrollitakse kontoris kõiki taotlejaid.

Nõuetele vastavuse kontrollidest

Lisaks üldistele toetuse saamise nõuetele peavad pindala- ja loomatoetuse taotlejad järgima ka nõuetele vastavuse  reegleid. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal kogu oma põllumajanduslikus majapidamises täita keskkonna, kliimamuutuste ja maa hea põllumajandusseisundi nõudeid, rahva-, looma- ja taimetervise reegleid ning loomade heaolu nõudeid. Nõuete täitmise kontrollimisega on lisaks PRIAle seotud veel Veterinaar- ja Toiduamet (VTA), Keskkonnainspektsioon (KKI) ja Põllumajandusamet (PMA).

PRIA poolt kontrollitavatest nõuetest leiti enim puudujääke maastikuelementide säilitamise nõude osas. Enamasti oli probleemiks põllumaalt eemaldatud põllusaar või oli nende pindala vähendatud üle lubatud piiri. Tasub tähele panna, et põllumaal olevad põllusaared tuleb kindlasti säilitada.

Igal aastal tuleb ette juhtumeid, kus taotleja kohapealse kontrolli läbiviimist ei võimalda. Sellisel juhul jäetakse taotleja kõigist taotletud, nõuetele vastavuse süsteemi kuuluvatest toetustest ilma. 

Taotleja, kellel on varasemal aastal tuvastatud mittevastavus, peab teistkordse rikkumise korral arvestama korduvusest tuleneva suureneva vähendusprotsendiga.

Administratiivse kontrolli käigus läbi viidud kontrollidest leiti rikkumisi ligi kolmandikul juhtudest. Siinkohal meeldetuletuseks, et loomade liikumisest teavitamisel tuleb jälgida 7-päevast teavituse nõuet. Loomade üleandmisel teisele loomapidajale ei ole vahet, kes teavituse esimesena teeb, ehk ei tasu jääda lootma teavituse tegemisel teisele loomapidajale, vaid teha see ise ära.

Niitmise tuvastamine satelliidipiltide andmete abil

Kohapealsete kontrollide täiendamiseks on PRIA juba mitu aastat kasutanud rohumaade hooldamise kontrollimisel satelliidiandmeid. Selleks loodud infosüsteemi SATIKAS abil jälgitakse kõikide taotlejate taotletud rohumaapõldudel toimunud muutusi kogu vegetatsiooniperioodi jooksul.

Pärast hooldamistähtaja lõppu kontrollitakse programmi poolt väljastatud tulemusi veel erinevate andmebaaside abil. Nii tekib lõpuks nimekiri põldudest, mis vajavad täiendavat taotlejapoolset selgitust või mille osas on vajalik kohapealne kontroll.

Paljudel juhtudel oli taotleja ütluse kohaselt tegemist põllulindude soodustamiseks hooldamata jäetud maaga. Tuleb tähele panna, et sellistele põldudele lisatakse andmebaasi vastav märge ja järgmisel aastal samal põllul seda erisust kasutada ei saa. Sageli selgus taotlejate saadetud vastustest, et nõuded olidki tähtaegselt täitmata ja põldudel hooldamistööd tegemata. Taas kord on vajalik rõhutada, et tööde täitmise takistuse ilmnemisel on kindlasti vajalik PRIAle teavituse esitamine ja sellistele põldudele, millel töid teha ei ole võimalik, toetuse taotlemisest loobuda. Taotlejapoolsetest selgitustest ilmnes ka, et endiselt eksitakse toetuse nõuetest arusaamise osas. Nii arvati näiteks, et põllulindude soodustamiseks võib rohumaa hooldamata jätta ka maal, millele selline erisus ei kehti, või et kui on tegemist väikepõllumajandustootjaga, siis pole nõuete täitmise kohustust. Seega tasub enne taotlemist toetuse saamise nõuded kindlasti veel kord üle korrata, et vältida võimalikke eksimusi!