Vesiviljeluse innovatsioonitoetus 2020

Meede 2.1 EMKF

Toetuse taotlemiseks peab taotleja PRIAle esitama toetuse taotluse ühe kalendrikuu jooksul peale toetuse kasutamise kavasse nimetamisest.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus aitab kaasa:

  • ressursisäästlike lahenduste väljatöötamisele;
  • uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamisele;
  • uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamisele lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses;
  • vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamisele teiste majandusvaldkondadega.

Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ eelarve on 1 000 000 eurot (mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest).

Taotlusdokumentide vastuvõtt toimub Maaeluministeeriumis  kuni 5. juunini 2020. a.

Maaeluministeeriumi poolt avaldatud ametlike teadaannete info on leitav siit.

Tingimused

Vesiviljeluse innovatsioonitoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad meetme määruse § 7.

Kava kinnitab Maaeluministeeriumi minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetatava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul alates  kava kehtestamisest.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle toetuse taotluse ühe kalendrikuu jooksul alates toetuse kasutamise kavasse nimetamisest.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010. Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

Kohustused

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus esitatud hiljemalt 2022. aasta 31. detsembriks.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIAle lõpparuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
1) andmed toetatava tegevuse elluviimise ja tulemuste kohta;
2) toetuse saaja hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele;
3) toetatava tegevuse tulemuste lühikokkuvõte inglise keeles.

Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja iga üheksa kuu tagant PRIAle vahearuande, milles sisalduvad järgmised andmed:

1) ülevaade tehtud töödest ja hinnang toetatava tegevuse edenemise kohta;
2) elluviidud tegevused ja kavandatavad tegevused.

Toetuse määrad

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas ja määruses. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse määramine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates taotluse laekumisest PRIAsse. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest alates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.