Vesiviljeluse innovatsioonitoetus 2017

Meede 2.1 EMKF

Esitatud lõpparuanded leiab siit.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse eesmärk on ressursisäästlike lahenduste väljatöötamine; uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine; uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamine teiste majandusvaldkondadega.

Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ eelarve 2014-2020 programmperioodiks on 2 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme eelarve 2017. aastaks oli 1 800 000 eurot. Toetuse kasutamise kava kinnitati eelarvega 1 639 931,95 eurot.

 

Eesmärk

Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse eesmärgiks on kaasa aidata:

  • ressursisäästlike lahenduste väljatöötamisele;
  • uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamisele;
  • uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamisele lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses;
  • vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamisele teiste majandusvaldkondadega.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt toimus Maaeluministeeriumis  kuni 31. märtsini 2017. a.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Vesiviljeluse innovatsioonitoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad meetme määruse § 7.

Kava kinnitab Maaeluministeeriumi minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetatava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  20 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239