Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 2019

Meede 6.3 VI voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2019, VI taotlusvoor

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

2014 – 2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 30 miljonit eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 03. aprillist kuni 10. aprillini 2019. Alates 27. märtsist on võimalik toetustaotlust uues e-PRIAs eeltäita.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maaelu arengut läbi väikeste põllumajandusettevõtete arendamise.

Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine;
 • väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise parandamine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA-KOHT

Viiendas voorus toimub toetustaotluste esitamine ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 03. aprillist kuni 10. aprillini 2019. Alates 27. märtsist on võimalik toetustaotluste eeltäitmine uues e-PRIAs. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

e-PRIA toetustaotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust lisamaterjalide hulgast.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida; meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Registreerimisel palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Võimalusel palume nimetatud avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS / TINGIMUSED

Tingimused toetuse saamiseks ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 20.01.2015 määruses nr 7, „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“. 

Toetust võib taotleda:

FIE või äriühing:

 • kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 –14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

 

Hobusekasvatusega tegelev FIE või äriühing:

 • kes müüs hobuseid või osutas hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal;
 • kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seotud teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust

ja

 • kelle põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.

Nõuded taotlejale:

 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust arengukava tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” raames;
 • taotleja ei ole saanud toetust arengukava (MAK 2014-2020 meede 6.1) tegevuse liigi “Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” raames;
 • taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;
 • äriühingust taotleja, kes äriseadustiku kohaselt peab äriregistrile esitama majandusaasta aruande, on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitanud;
 • kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt on võimalik kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määruses.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt määruse § 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul.

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse muudeks põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alasteks tegevusteks.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot 2014 - 2020 programmperioodil.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Toetustaotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 14 hindepunkti. Hindamiskriteeriumite alusel eelistatakse järgnevaid taotlusi:

 • taotlejale ei ole tehtud toetuse maksmise otsust MAK 2007-2013 meetmetest 1.4 "Põllumajandusettevõtete ajakohastamine" ja 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" ega tehtud käesoleva meetme raames taotluse rahuldamise otsust;
 • taotlejaks on ettevõtja, kelle ettevõte on tunnustatud või mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekuajal;
 • taotleja, kellel oli taotlemisele eelnenud kalendriaastal kohustus keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või loomade heaolu toetuse alusel;
 • taotleja sai taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurima osa oma põllumajanduslikust müügitulust küülikukasvatuse, puuvilja- ja marjakasvatuse (sh viinamarja kasvatus), seene- ja trühvlikasvatuse, heintaimede seemnetootmise ja köögiviljaseemnete kasvatuse, linnukasvatuse, köögiviljakasvatuse, munatootmise, mesinduse, lamba- ja kitsekasvatuse või seakasvatuse tegevusalal;
 • taotleja kavandab tegevuste elluviimiseks kasutada suuremat omaosalust;
 • omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu osakaal kogumüügitulust on taotlemisele vahetult eelnenud aastal suurem;
 • seni seakasvatuse valdkonnas tegutsenud ettevõtja, kes peab kavandama oma järgneva majandustegevuse selliselt, et ta ei tegutse vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatuse tegevusalal.

Taotleja, kes soovib seakasvatust lõpetada ning saada selle alusel eelistuse, peab olema PRIA-le esitanud loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkt 1 kohaselt majandustegevuse teate sigade pidamisega tegelemise kohta. See tähendab, et taotluse esitamise hetkeseisuga peab PRIA-le olema esitatud majandustegevusteade sigade pidamisega tegelemise kohta (st. põllumajandusloomade registri andmetel on taotleja registreerinud tegevuskoha, kus loomaliigina on märgitud "siga"). Lisaks peab taotlejal olema kas 2018. või 2017. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel olnud vähemalt üks siga.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast s.o. 21.06.2019.

PRIA teeb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Tagasi algusesse

 

Toetuse saajal on  järgmised kohustused:

 • toetuse saaja peab äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest vähemalt 75,00 protsenti koos meetme määruse § 4 lõike 2 kohase investeeringuga (50,00 protsenti), ellu viima kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest;
 • toetuse saaja peab toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse võtma ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest ning säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt vähemalt kaks aastat arvates viimasest kulutuste aruande esitamisest;
 • toetuse saaja peab tagama, et äriplaanis kavandatud omaosaluse osakaal ei oleks pärast kavandatud tegevuste elluviimist väiksem kui hindamiskriteeriumites nimetatud omaosaluse minimaalne suurusvahemik, mille alusel taotleja taotluse hindamisel hindepunkte saadi;
 • taotleja on kohustatud tagama, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10 protsenti suurem kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ning tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületab taotluse esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal 50 protsenti kogu müügitulust.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Tegevuste esimese osaga peab olema ellu viidud ning PRIAle tõendatud tegevusi vähemalt 75% ulatuses taotluses kavandatud tegevuste maksumusest. Sealjuures peab tegevuste esimese osaga teostatavate investeeringute maksumus moodustama vähemalt 50% kavandatud tegevuste maksumusest. Toetuse saaja on kohustatud esitama investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Tehtud kulutuste aruanded ning investeeringu tegemist tõendavad dokumente saab esitada ainult PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Tegevuste teise osa maksmise otsus tehakse kolme kuu jooksul arvates esimese osa nõuetekohasest teostamisest ning nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest. Kui toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole toetuse saaja tegevust täies ulatuses ellu viinud, esitab ta määruse § 13 lõike 1 kohase kulutuste aruande pärast toetuse teise osa väljamaksmist ja tegevuse täielikku elluviimist.

Liisingu kasutamisel tegevuste elluviimisel tuleks lähtuda määruse § 4 ja § 12 lõikest 2 punktist 2 ehk liisingusse võetava investeeringuobjekti viimane maksegraafiku maksmise kuupäev ei tohi ületada äriplaanis kavandatud tegevuse elluviimise tähtaega.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte. 

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest.

Tagasi algusesse