Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 2016

Meede 6.3 III voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

2014 – 2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 30 miljonit eurot, millest 2016. aastal toimuva kolmanda vooru eelarve on 5 miljonit eurot.

Kolmandas voorus toimub toetustaotluste esitamine ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 4. aprillist 11. aprillini 2016.  Alates 28. märtsist on võimalik toetustaotlust uues e-PRIAs eeltäita. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maaelu arengut läbi väikeste põllumajandusettevõtete arendamise.

Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine;
 • väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise parandamine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA-KOHT

Kolmandas voorus toimub toetustaotluste esitamine ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 4. aprillist 11. aprillini 2016.  Alates 28. märtsist on võimalik toetustaotlusi e-teenuse keskkonnas eeltäita. 

Vajadusel saab  e-teenuse keskkonna kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida, meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse."  Võimalusel palume nimetatud avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda:

FIE või äriühing:

 • kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust.

Hobusekasvatusega tegelev FIE või äriühing:

 • kes on osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
 • kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal enam kui 30% kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga enam kui 50% kogu müügitulust;
 • kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000–14 000 eurot ja taotlemisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot.

 

Põllumajandustoodeteks loetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted. Hobusekasvatusega seonduvate teenuste loetelu on toodud määruses.

 Nõuded taotlejale:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;
 • taotleja, kellel on majandusaasta aruande esitamise kohustus, on esitanud taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded äriregistrile.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse vara (sh bioloogilise vara) ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajandusliku toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt kahe aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse määruses ja toetustaotlusel muudeks põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alasteks tegevusteks.

Lisaks tuleb jälgida, et planeeritavad tegevused ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse (EÜ) nõukogu määruses nr 1303/2013 artiklis 69 lõikes 3 sätestatud nõuetega:

 • abikõlblik kulu ei ole käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
 • abikõlblik kulu ei ole võlaintress;
 • hoonestatud või hoonestamata maa ostu puhul võib abikõlblikuks maksumuseks lugeda maksimaalselt 10% tegevuste abikõlblikust maksumusest (näiteks kui taotleja on näidanud äriplaanis abikõlblikke tegevusi kogusummas 20 000 eurot, siis hoonestatud või hoonestamata maa maksumus võib sellest moodustada maksimaalselt 2000 eurot).

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames programmperioodil esitada rohkem kui ühe taotluse, kuid toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot 2014 - 2020 programmperioodil.

Taotleja on kohustatud tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist on taotlemise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10% suurem kui oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ning moodustab  vähemalt 50% kogu müügitulust.

Tagasi algusesse  

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Toetustaotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 14 hindepunkti. Hindamiskriteeriumide alusel eelistatakse järgnevaid taotlusi:

 • Taotlejale ei ole tehtud toetuse maksmise otsust MAK 2007-2013 meetmetest 1.4 ja 3.1 ega tehtud käesoleva meetme raames taotluse rahuldamise otsust;
 • taotlejaks on mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud või tunnustuse üleminekuperioodil olev ettevõte;
 • taotlejaks on ettevõtja, kelle ettevõte on tunnustatud või mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekuajal;
 • taotlejal on kohustus keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või loomade heaolu toetuse alusel (21.06.: hindamisel on arvestatud ka käesoleva aasta keskkonnasõbraliku majandamise ja loomade heaolu toetuse vooru tulemusi);
 • taotleja sai taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurima osa oma põllumajanduslikust müügitulust küülikukasvatuse, puuvilja- ja marjakasvatuse (sh viinamarja kasvatus), seene- ja trühvlikasvatuse, heintaimede seemnetootmise ja köögiviljaseemnete kasvatuse, linnukasvatuse, köögiviljakasvatuse, munatootmise, mesinduse, lamba- ja kitsekasvatuse või seakasvatuse tegevusalal (21.06.: hindamisel on eelistust andva tegevusala müügitulu hulka arvestatud ka omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu).
 • seni seakasvatuse valdkonnas tegutsenud ettevõtja, kes lõpetab vähemalt viieks aastaks seakasvatuse tegevusalal tegutsemise ning kavandab tegevused uues põllumajanduslikus tegevusalas;
 • taotleja kavandab tegevuste elluviimiseks kasutada suuremat omaosalust;
 • omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu osakaal kogumüügitulust on taotlemisele vahetult eelnenud aastal suurem.

Samuti on eelistatud need seakasvatajad, kes kavandavad seakasvatusest loobumist. Taotleja, kes soovib seakasvatust lõpetada ning saada selle alusel eelistuse, peab olema PRIA-le esitanud loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkt 1 kohaselt majandustegevuse teate sigade pidamisega tegelemise kohta. See tähendab, et taotluse esitamise hetkeseisuga peab PRIA-le olema esitatud majandustegevusteade sigade pidamisega tegelemise kohta (st. põllumajandusloomade registri andmetel on taotleja registreerinud tegevuskoha, kus loomaliigina on märgitud "siga"). Lisaks peab taotlejal olema kas 2016. või 2015. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel olnud vähemalt üks siga.    

Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, 20. juuniks 2016.

PRIA teeb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Toetuse saaja peab kavandatud tegevused ellu viima  ja PRIA-le tehtud kulutuste aruanded ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitama kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Tehtud kulutuste aruanded ning investeeringu tegemist tõendavad dokumente saab alates kolmandast voorust esitada ainult PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud ning tehtud kulutuste aruanne ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIA-le esitatud kuue kuu jooksul arvates toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Tegevuste esimese osaga peab olema ellu viidud ning PRIAle tõendatud tegevusi vähemalt 75% ulatuses taotluses kavandatud abikõlblikust maksumusest. Sealjuures peab tegevuste esimese osaga teostatavate investeeringute maksumus moodustama vähemalt 50% kavandatud tegevuste abikõlblikust maksumusest.

Tegevuste teise osa maksmise otsus tehakse kolme kuu jooksul arvates esimese osa nõuetekohasest teostamisest ning nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest.

Tagasi algusesse