Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 2015

Meede 6.3 I voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

2014 – 2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 30 miljonit eurot, millest 2015. aasta eelarve on 12 miljonit eurot.

Selle meetme puhul ei ole taotleja omafinantseeringu nõuet, kuid omafinantseeringu kasutamine annab toetuse taotlemisel lisa-hindepunkte vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Taotlusi võetakse vastu 9. veebruarist 23. veebruarini 2015. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja posti teel ning elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 6. juuliks 2015. a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele PRIA kliendiregistris olevale postiaadressile. Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed!

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maaelu arengut läbi väikeste põllumajandusettevõtete arendamise.

Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine;
 • väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise parandamine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA-KOHT

Taotlusi võetakse vastu 9. veebruarist 23. veebruarini 2015. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja posti teel ning elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00 (23. veebruaril on teenindusbürood avatud 8.30 – 13.00). Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil 737 7678, samuti PRIA maakondlikes büroodes kohapeal ning internetipõhises eelregistreerimise süsteemis.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja äriplaan ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

NB! Kui  esitate taotluse maakondlikus teenindusbüroos või posti teel, tuleb avaldus ja äriplaan esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee ().


Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse."

Võimalusel palume avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda:

 • FIE või äriühing, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000 – 14 000 eurot ja taotlemise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot ning see moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust
   
 • Hobusekasvatusega tegelev FIE või äriühing:
  • kes on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
  • kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal enam kui 30% kogu müügitulust ning koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga enam kui 50% kogu müügitulust;
  • tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000–14 000 eurot ja taotlemisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot.

Nõuded taotlejale:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on olnud vähemalt 12 kuu pikkune;
 • taotleja, kellel on majandusaasta aruande esitamise kohustus, on esitanud taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded äriregistrile.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmise või nende töötlemise arendamise alaseks tegevuseks. Äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest vähemalt 50% tuleb kasutada materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise tootmishoone rajamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks ja töötlemiseks otseselt, korduvalt ja kauem kui kahe aasta jooksul (edaspidi investeering).

Samuti tuleb jälgida, et planeeritavad tegevused ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse (EÜ) nõukogu määruses nr 1303/2013 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega.

Nimetatud määruse kohaselt ei ole abikõlbulikud järgmised kulutused:

 • käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
 • võlaintress;
 • maa-ost, mille maksumus ületab 10% tegevustele määratud abikõlblikkuse summast.

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames esitada rohkem kui ühe taotluse, kuid toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot 2014 - 2020 programmperioodil.

Taotleja on kohustatud tagama, et tema müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist on taotlemise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10% suurem kui oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ning peab moodustama vähemalt 50% kogu müügitulust.

Tagasi algusesse

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

 • avaldus ja äriplaan;
 • seadusejärgse esindusõiguseta isiku puhul tema esindusõigust tõendav volikiri;
 • taotlemise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, kui taotlejaks on raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja.
 • kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate korral loetakse 2015. aasta  esimeses taotlusvoorus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks 2013 ja vahetult eelnenud  teiseks majandusaastaks 2012. majandusaastat.
  Vastavad andmed saab PRIA otse Tolli- ja Maksuametilt. Taotleja neid andmeid PRIAle ei pea esitama.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks on 14 hindepunkti. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kavandatava tegevuse rahastamise eelarve, koostatakse hindepunktide alusel paremusjärjestus, mille alusel rahuldatakse kõrgema hindepunktide summaga taotlused taotlusvooruks eraldatud eelarve piires.

Hindamiskriteeriumide alusel eelistatakse järgnevaid taotlusi:

 • taotlejale ei ole varem määratud toetust MAK 2007-2013 meetmetest 1.4 ja 3.1;
 • taotlejaks on mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud või tunnustuse üleminekuperioodil olev ettevõte;
 • taotlejal on kohustus keskkonnatoetuse või loomade heaolu toetuse alusel;
 • äriplaanis kavandatakse tegevusi aianduse, heintaimede seemnetootmise, köögiviljaseemnete kasvatuse, seenekasvatuse, mesinduse, linnukasvatuse, lamba- ja kitsekasvatuse või küülikukasvatuse valdkonna arendamiseks. Nimetatud tegevusalal tegevuse kavandamiseks loetakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta tegevusala, millelt saadi suurim osa oma müügitulust;
 • seni seakasvatuse valdkonnas tegutsev ettevõtja, kes lõpetab vähemalt viieks aastaks seakasvatuse valdkonnas tegutsemise ning kavandab tegevused uues põllumajanduslikus tegevusalas;
 • äriplaani kohaselt kavandatakse tegevuste elluviimiseks kasutada protsentuaalselt suuremat omaosaluse osakaalu;
 • omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu osakaal kogumüügitulust on taotlemisele vahetult eelnenud aastal suurem.

Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

PRIA teeb toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Toetuse saaja viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused ja esitab PRIA-le tehtud kulutuste aruanded ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest.

Esimese toetusosa väljamaksmiseks esitab taotleja koos taotlusega maksetaotluse, mis on avalduse osa, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse esimese osaga taotletakse. Määruse muudatusega, mis jõustus 15.08.2015 kehtestati, et tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud, tehtud kulutuste aruanne ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud kuue kuu jooksul arvates toetuse saaja arvelduskontole kandmise päevast. Tehtud kulutuste aruande osaks on ka teise toetusosa maksetaotlus, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse teise osaga taotletakse.

Tegevuste esimene osa peab moodustama vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest. Samuti peab tegevuste esimese osaga olema ostetud materiaalne vara (st tehtud investeering), mille maksumuseks on vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Tegevuste teise osa maksmise otsus tehakse kolme kuu jooksul arvates esimese osa nõuetekohasest teostamisest ning nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest.

Tegevuse teine osa peab olema ellu viidud ja tehtud kulutuste aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud ühe aasta jooksul alates toetuse esimese osa saaja arvelduskontole kandmise päevast.

Eelmainitud dokumendid esitab toetuse saaja PRIA maakondlikus teenindusbüroos, posti teel aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info [at] pria [dot] ee

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest.

Tagasi algusesse