Väikepõllumajandustootja toetus 2015

EAGF

Tutvustus

2015. aastal on võimalik liituda väikepõllumajandustootjate kavaga. Väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) eesmärk on toetada Eesti väikepõllumajandustootjaid, kelle kasutuses on ligikaudu 10 hektarit põllumajandusmaad. 

 

Täpsema info väikepõllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Väiketootjate kava rakendamisega soovitakse muuta maapiirkondi elujõulisemaks ning panustada maapiirkondade tööhõivesse ja kultuuripärandisse. Ühtlasi on eesmärgiks suurendada põllumajandustootjate konkurentsivõimet, luues võimaluse tootmise ümberstruktureerimise lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks, mis peaks omakorda aitama põllumajandustootjal tuua turule spetsiifilisi piirkondlikke tooteid ja leida neile uusi kohalikke turustamisvõimalusi.VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Väikepõllumajandustootja (VPT) toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus. Taotleja, kes soovib nimetatud kavaga liituda, peab olema eelnevalt taotlenud taotlusperioodil 7. maist kuni 19. juunini 2015 vähemalt ühte otsetoetust ning ta peab kuni kavaga liitumisetaotluse esitamiseni täitma nende otsetoetuste nõudeid, mille saamiseks on ta taotluse esitanud.

VPT toetuse vormikohase taotluse saab esitada 1. augustist 17. augustini 2015 PRIA-le paberil, läbi e-PRIA pindalatoetuste või loomatoetuste dokumentide üleslaadimise teenuse või digiallkirjastatult aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Hilinenult esitamise perioodi ei ole.

Väikepõllumajandustootjate kavaga on võimalik liituda ainult 2015. aastal.

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 35 “Väikepõllumajandustootja toetus” (loe siit).

VPT toetuse taotlemisel liidab PRIA n-ö ühe taotluse alla kõik taotleja 2015. aastal taotletud otsetoetused. Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma (PTK), ammlehma (ATK) ja ute ning kitse kasvatamise (UTK) otsetoetused ning ühtne pindalatoetus (ÜPT), kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH), puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV) ning noore põllumajandustootja toetus (NPT).

Et lihtsustada ja aidata kaasa taotlejal langetada otsus väikepõllumajandustootjate kavaga liitumiseks, arvutab PRIA välja taotleja algse individuaalse VPT toetuse summa. Summa kujuneb 2015. a taotletud otsetoetuste summast. Prognoositavate ühikumääradega taotletud ühikute pealt väljaarvutatud summadega info saadab PRIA taotlejale hiljemalt 1. augustiks kas posti teel või elektrooniliselt ja kirja saavad kõik taotlejad, kelle potentsiaalne otsetoetuste summa kokku on kuni 1500 eurot.

  • Väikepõllumajandustootja toetuse maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot. Tegemist ei ole lisamaksega vaid makstav summa kujuneb taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kinnitatud ühikumäärade alusel arvutatud summadest. Nt kui taotleja taotleb algselt kahte otsetoetust ja saaks makse eraldi kahe otsetoetuse kohta, siis VPT puhul taotleja need kaks toetust liidetakse ja makstakse ühe summana.
  • Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on suurem, kui 1250 eurot ja taotleja taotleb VPT toetust, siis taotletus vähendatakse võrdeliselt otsetoetuste summasid. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on väiksem, kui 1250 eurot, siis võetakse VPT toetuse määramisel aluseks see summa,
  • VPT toetuse taotleja:
  • ei pea täitma põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid;
  • ei pea järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artiklites 43–46 ning maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-des 11–13 sätestatud kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid (rohestamise tavad).
  • Kuni VPT toetuse taotluse esitamiseni ja MAK 2009-2013 või MAK 2014-2020 pindala ja loomapõhiste toetuste taotlemisel peab taotleja täitma maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ning järgima rohestamise tavasid.
  • Väikepõllumajandustootjate kavaga liitumiseks saab taotluse esitada ainult üks kord 2015. aastal. Otsetoetuste taotlemine ei ole taotlejale kohutuslik, kuid VPT toetuse saamise soovi korral tuleb taotlejal igal aastal esitada taotlus vähemalt ühe otsetoetuse taotlemiseks. Igal aastal esitatud pindalatoetuste või loomatoetuste taotlusega kinnitab taotleja oma soovi jätkata väikepõllumajandustootjate kavas.

Väikepõllumajandustootjate kavast on võimalik lahkuda alates 2016. aastast. Pärast kavas osalemisest loobumist ei ole enam võimalik selle kavaga uuesti liituda. Samuti hakkavad pärast väikepõllumajandustootjate kavast lahkumist otsetoetuste taotlemisel taas kehtima maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning rohestamise nõuded.

Tagasi algusesse

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

VPT toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära, vaid toetussumma arvutatakse taotleja kohta nende otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kehtestatud ühikumäärade alusel, mida taotleja on taotlenud. ÜPT/ROH, NPT, PKV, PTK, ATK, UTK ühikumäärad otsustab PRIA taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

Kui taotleja kohta arvutatud väikepõllumajandustootja toetuse summa ületab 1250 eurot, vähendab PRIA seda, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 65 lõikes 1 sätestatust.

PRIA teeb väikepõllumajandustootja toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 10. detsembriks.

Väikepõllumajandustootja toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

Otsetoetused Prognoositav ühikumäär
Ühtne pindalatoetus 78,847
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 35,841
Noore põllumajandustootja toetus 19,712
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 554,830
Piimalehma kasvatamise otsetoetus 126,992
Ammlehma kasvatamise otsetoetus 87,796
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 15,042

Juhime tähelepanu, et tegemist on prognoositavate ühikumääradega. PRIA kinnitab otsetoetuste ühikumäärad 1. detsembriks 2015.

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse