Turuarendustoetus 2017

Riiklik

Tutvustus

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Meetme tänavune eelarve on 750 000 eurot, sealhulgas välismessidel osalemise ning välisriigis turundusürituse korraldamise toetamiseks 375 000 eurot, põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise toetamiseks 305 000 eurot ning Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise ja siseriiklikul messil osalemise või selle korraldamise toetamiseks 70 000 eurot.

Toetuse taotlusi esitati 47 ning taotletav toetussumma oli kokku 1 596 614,22 eurot.

Tagasi algusse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2017 aadressil

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

 

Taotlust saab esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee

Taotlemiseks vajalikud vormid leiate käesoleva juhise lõpust.

 

Taotlusvormile tuleb lisada:

 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 • väikese või keskmise suurusega ettevõtja kinnitusvormid, kui riigiabi abi saajaks on töötlemata tooteid turustavad tunnustatud tootjarühmad või põllumajandustootjad.
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis
  • pakkumuskutsed (ärakirjad) vähemalt kolmele toote või teenuse pakkujale;
  • vähemalt kolm toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumist (ärakirjad);
  • hinnavõrdlustabel;
 • vajadusel taotleja esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta vähemalt kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumuse ja vastava pakkumuskutse või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi saajatele määratud abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise tingimused on sätestatud põllumajandusministri 27. jaanuari 2015.a määrusega nr 8  "Turuarendustoetus"

NB! Võrreldes 2016 aastaga on suurimad muudatused:

 • taotlejaks võib olla lisaks MTÜ-le tunnustatud tootjarühm;
 • toetatavatele tegevustele on lisatud välisriigis turundusürituste korraldamine;
 • turuarendustoetust ei saa taotleda  Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemise või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamise kuludeks.

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.

 

Toetatavas tegevuses osalevad

 • töötlemata põllumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse turuarendustoetusega riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
 • töödeldud põlumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse turuarendustoetusega vähese tähtsusega abi.

Taotleja ning riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Neil ei ole taotluse vastuvõtuperioodi esimese päeva ehk 1. veebruari 2017 seisuga riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt. Maksuvõlaks loetakse maksuvõlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

2. Nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;

3. Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

 

Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt „Abiks taotlejale“).

 

Kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis peavad toetatavas tegevuses osalevatest riigiabi, põllumajandusliku riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad. Nõuet ei kohaldata tootjarühmade suhtes.

Tagasi algusse 

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 • turu-uuringu tegemine;
 • põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;
 • messil osalemine või nende korraldamine;
 • välisriigis turundusürituse korraldamine.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄR

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • turu-uuringu tegemine, messil osalemine või selle korraldamine, välisriigis turundusürituse korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest;
 • põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamisel kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 40 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 13. aprilliks 2017. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel.

Kui rahuldatavates taotlustes ületab taotletav toetuste summa toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast.

Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus koos kuluandmeid tõendavate dokumentidega esitada hiljemalt 9. oktoobril 2017.

Maksetaotluse saab esitada taotleja, kellele on eelnevalt toetus määratud.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2017. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2018. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2018 jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on vajalike kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2017.

Täpsemalt on võimalik tutvuda täiendavate nõuetega, piir- ja alammääradega, taotluse ja maksetaotluse ning vajalike lisadokumentide sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega juhendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2017.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1282, 737 1341 või e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse