Turuarendustoetus 2016

Riiklik

Tutvustus

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


EESMÄRK

Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Meetme tänavune eelarve on 879 780 eurot, sealhulgas välismessidel osalemise toetamiseks 200 000 eurot.

Tagasi algusse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2016 aadressil

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

Taotlust saab esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)

Taotlemiseks vajalikud vormid leiate käesoleva juhise lõpust.

 

Taotlusele tuleb lisada:

 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 • taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis
  • ärakirjad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm);
  • ärakirjad toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumistest (vähemalt kolm) ;
  • hinnavõrdlustabel;
 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja kinnitatud asjakohane kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot ning kui toote või teenuse pakkujaid on vähem kui kolm;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumuse või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi saajatele määratud abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • tegevuses osalevate riigiabisaajate poolt taotlevale MTÜ-le esitatud kirjalikud abitaotlused (vt lähemalt „Abiks taotlejale“);
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise tingimused on sätestatud põllumajandusministri 27. jaanuari 2015.a määrusega nr 8  "Turuarendustoetus"

NB! Võrreldes 2015 aastaga on suurim muudatus: turuarendustoetust ei saa taotleda  välisõppereiside korraldamiseks ja nendel osalemiseks.

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine.

Toetatavas tegevuses võivad osaleda:

 • taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
 • taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse vähese tähtsusega abi.

Taotleja ning riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Neil ei ole taotluse vastuvõtu esimese päeva ehk 1. veebruari 2016 seisuga riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt.

2. Nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;

3. Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt „Abiks taotlejale“).

Toetuse saamiseks peavad riigiabi, põllumajandusliku riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

Tagasi algusse

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 1. turu-uuringu tegemine;
 2. põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;
 3. messil osalemine või nende korraldamine;
 4. Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine. Koolituse korraldajaks peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.

NB! Võrreldes 2015 aastaga on suurim muudatus: toetust ei saa taotleda välisõppereiside korraldamiseks ja nendel osalemiseks.

Tagasi algusse 

 

TOETUSE MÄÄR

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • turu-uuringu tegemine, messil osalemine või selle korraldamine, koolitusel osalemine või selle korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest;
 • põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamisel kuni 80% abikõlblikest kuludest.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 40 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 13. aprilliks 2016. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes ületab taotletav toetuste summa toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast.

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 9. oktoobril 2016.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2016. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2017. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2017 jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2016.

Täpsemalt on võimalik tutvuda taotluse ja  maksetaotluse ning vajalike lisadokumentide sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega juhendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 9. detsembril 2016.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1240 või  e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)