Turuarendustoetus 2015

Riiklik

Tutvustus

EESMÄRK

Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

2015. aastal rahuldati 100 turuarendustoetuse taotlust, mille alusel oli taotletav summa kokku 1 975 520 eurot. Meetme tänavune eelarve on 800 000 eurot ning seetõttu vähendas PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust võrdeliselt.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 01. veebruarist kuni 15. veebruarini 2015 aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu

Taotlust saab esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)

 

Taotlusele tuleb lisada:

 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 • taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 3000 eurot, siis
  • ärakirjad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm);
  • ärakirjad toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumistest (vähemalt kolm) ;
  • hinnavõrdlustabel;
 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja kinnitatud asjakohane kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 3000 eurot ning kui toote või teenuse pakkujaid on vähem kui kolm;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, on taotleja kulutuse kohta saanud vähemalt ühe toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumuse või koostanud toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • õppereisi programm, kui taotleja taotleb toetust väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamiseks;
 • abisaaja kontserni liikmete skeemi, kui põllumajandusliku vähese tähtsusega abi  ja vähese tähtsusega abi saajatele määratud abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine.

Toetatavas tegevuses võivad osaleda:

 • taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige, neile määratakse riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
 • taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja, neile määratakse vähese tähtsusega abi;

Taotleja ja riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi või vähese tähtsusega abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Neil ei ole taotluse vastuvõtu esimese päeva ehk 01. veebruari seisuga riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;

2. Nende suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

3. Kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

Riigiabi saajad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad (vt lähemalt „Abiks taotlejale“).

Toetuse saamiseks peavad riigiabi, põllumajandusliku riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 1. turu-uuringu tegemine;
 2. põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;
 3. messil osalemine või nende korraldamine;
 4. Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine;
 5. väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine.

 

TOETUSE MÄÄR

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • turu-uuringu tegemine, messil osalemine või selle korraldamine, koolitusel osalemine või selle korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest;
 • põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote tutvustamisel kuni 80% abikõlblikest kuludest;
 • väljaspool Eestit toimuval õppereisil korraldamisel ja sellel osalemisel kuni 50% abikõlblikest kuludest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 40 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 14. aprilliks 2015. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast.

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse (varasem nimetus kuludeklaratsioon) ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 9. oktoobril 2015. Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 9. oktoobriks. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud toetuse saamisele järgneva aasta 31. jaanuariks. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad taotluse esitamisele  järgneva aasta jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 9. oktoobriks (k.a). Täpsemalt on võimalik tutvuda taotluse ja  maksetaotluse ning vajalike lisadokumentide sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega dokumendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le maksetaotluse. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le maksetaotluse 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2015.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1240, e-post: turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)