Turuarendustoetus 2014

Riiklik

Tutvustus

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


EESMÄRK

Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandustoodete töötlemisse ning parandada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist.

1. veebruarist kuni 15. veebruarini toimunud taotlusvoorus esitati 115 taotlust kokku summas 2 549 890,24 eurot. Meetme tänavune eelarve on 1 040 000 eurot ning seetõttu vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust võrdeliselt.

Tagasi algusesse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2014  aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu

Taotlust saab esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: turukorraldus [at] pria [dot] ee

 

Taotlusele tuleb lisada:

 • taotleja seadusliku esindaja kinnitatud taotleja põhikirja ärakiri;
 • taotleja liikmete nimekiri koos liikmete registrikoodidega või nende puudumise korral isikukoodidega;
 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 • taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 2000 eurot, siis
  • ärakirjad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm);
  • ärakirjad toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumistest (vähemalt kolm) ;
  • hinnavõrdlustabel;
 • vajadusel taotleja seadusliku esindaja kinnitatud asjakohane kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 2000 eurot ning kui toote või teenuse pakkujaid on vähem kui kolm;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 2000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, on taotleja kulutuse kohta saanud vähemalt ühe toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumuse või koostanud toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
 • turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 • õppereisi programm, kui taotleja taotleb toetust väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamiseks;
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt pooled on põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

Taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas vähemalt kaks aastat ning tal on vähemalt viis liiget, kes on põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

Toetuse saamiseks peavad riigiabi või vähese tähtsusega abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

Taotleja liikmed, kes saavad riigiabi või vähese tähtsusega abi, ning taotleja kaudu riigiabi või vähese tähtsusega abi saajad on äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, kes toetatavas tegevuses osaleb, ja taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja ning kes saab vähese tähtsusega abi, peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Tal ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;

2. Tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

3. Kui ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

Tagasi algusesse

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

1. turu-uuringu tegemine;

2. põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote tutvustamine;

3. messil või näitusel osalemine või nende korraldamine;

4. Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine;

5. väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 40 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 14. aprilliks 2014. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast.

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase kuludeklaratsiooni ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 9. oktoobril 2014. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad taotluse esitamise kalendriaasta lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 9. oktoobriks (k.a). Täpsemalt on võimalik tutvuda taotluse ja  kuludeklaratsiooni ning vajalike lisadokumentide sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega dokumendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetusest ei hüvitata.

Toetus makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le kuludeklaratsiooni. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le kuludeklaratsiooni 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2014.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1240, e-post: turukorraldus [at] pria [dot] ee