Tootmis- ja turustuskavade toetus 2016

Meede 4.1 I voor EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 2,5 miljonit eurot, käesolevas taotlusvoorus 750 000 eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 562 500 eurot).

Esitati kokku 5 taotlust, toetust taotleti kokku kogusummas 485 968,77 eurot. Toetus määrati 5-le taotlusele kokku summas 476 727,31 eurot.

 

TOOTMIS- JA TURUSTAMISKAVADE TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub 28. aprillist 6.maini 2016 PRIA keskuses – Tähe 4, Tartu 51010.  Taotluse saab esitada paberkandjal või e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 21.03.2016 määruses nr 18.

  • Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit.

  • Tunnustatud tootjaorganisatsioonid  koostavad selleks, et planeerida kala püüdmist ja kalandustoodete müümist, tootmis- ja turustamiskava ning  esitavad selle Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks.

  • Tootmis-ja turustamiskavade toetust saab taotleda vaid see tootjate organisatsioon, kelle tootmis- ja turustamiskava on toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud.

  • Kui taotleja tootmis- ja turustamiskava on heaks kiidetud mitme kalendriaasta kohta, võib taotleja 2016. aastal taotleda toetust nendel kalendriaastatel tehtud kulutuste eest, mille kohta on tootmis- ja turustamiskava heaks kiidetud. Toetust ei anta kulutuste eest, mis on tehtud enne 2014. aastat.

  • Tootjaorganisatsioonile aasta kohta antav toetus ei tohi ületada 3% kõnealuse tootjaorganisatsiooni poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Hiljuti tunnustatud tootjaorganisatsioonide puhul ei tohi kõnealune toetus ületada 3% kõnealuse organisatsiooni liikmete poolt turule lastud aastatoodangu keskmisest väärtusest kolme eelneva kalendriaasta jooksul. Arvesse võetakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete poolt turule lastud toodangut. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

  • Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasustPRIA hindab taotlusi vastavalt määruses toodud metoodikale. PRIA teeb tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ehk eeloleva taotlusvooru puhul hiljemalt 12. juulil 2016.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIA-le hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Tootjaorganisatsioon esitab Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks tootmis- ja turustamiskava aastaaruande kahe kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruande vaatab läbi Maaeluministeerium, kes otsustab selle heaks kiita või jätta heaks kiitmata nelja kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates.

Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post info [at] pria [dot] ee