Tootjarühmade tunnustamine 2019

Meede 9.1.1 V voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tootjarühmade tunnustamise meetme üldeesmärk on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2014-2020 alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


EESMÄRK

Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust läbi ühise majandustegevuse soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise. Samuti aitab tegutsemine tunnustatud tootjarühmana leida paremaid võimalusi ühiselt oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete müügiks.

Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori ja metsandussektori müügitulus, ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus ning tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.

Põllumajandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid või liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid. Metsandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud puitu ning selle töötlemisel saadud tooteid.

Tagasi algusesse…

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 29. juulist 5. augustini 2019.

Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt PRIAle vormi kohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressile Tähe 4, Tartu 51010. Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressile info [at] pria [dot] ee.

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, siis tuleb meetme määruse § 5 nõutud dokumendid esitada PRIAle ka Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus elektrooniliselt e-posti aadressile info [at] pria [dot] ee.

Tunnustust taotlev tootjarühm peab olema registreeritud ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Selleks palume täita ja esitada vorm „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse". Avalduse ja selgitava teksti leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse…

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt põllumajandussektoris oma liikmeks olevate põllumajandustootjate ja metsandussektoris erametsaomanike toodangut.

Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus PRIA hindab tootjarühma vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (edaspidi ELÜPS) ja maaeluministri määruses „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ sätestatud nõuetele. Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult. Ühekordselt saadav tunnustatus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks.

Tootjarühm peab pidama sõltuvalt sellest, kas tegutsetakse mittetulundusühingu või tulundusühistuna, liikmete nimekirja, kuhu on kantud andmed liikme (nimi, registrikood, asukoht), liikmemaksu ja liikmeks vastuvõtmise ning liikmelisuse lõpetamise kohta.

Tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes vastavad sõltuvalt sektorist kehtestatud nõuetele.

Tootjarühm peab arvestust oma liikmete müügitulu ning liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle. Tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud äriplaan.

Nõuded põllumajandussektori tootjarühmale (määruse § 3):

 • tootjarühmal vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu. Nende omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja see moodustas vähemalt 50 protsenti selle ettevõtja kogu müügitulust; või põllumajandussektori tootjarühmad, kes on tunnustatud ELÜPSi alusel;
 • tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest kas koos või eraldi oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
 • kui tootjarühma (või tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete) taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust moodustas üle 50 protsendi lehmapiima, teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi ning nimetatud tooteid ei turustatud kvaliteedikava raames, oli tootjarühma (või tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete) taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud minimaalne müügitulu vähemalt 350 000 eurot;
 • tootjarühmal on eeskiri sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm taotleb tunnustamist ning see on kohustuslik täitmiseks kõikidele tootjarühma liikmetele;
 • tootjarühma põhitoode on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.

Nõuded metsandussektori tootjarühmale (määruse § 4):

 • tootjarühma minimaalne aastane müügitulu liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 1 000 000 eurot;
 • tootjarühm peab arvestust tootjarühma ja tema liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle;
 • tootjarühmal on tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu;
 • tootjarühm näeb ette meetmed liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

Juhime teie tähelepanu, et toodud nõuete loetelu ei ole lõplik. Täpsemalt palume nõuetega tutvuda määrusest ja ELÜPSi § 86 ja 87.

Tagasi algusesse...

ESMAKORDSE TUNNUSTAMISE TAOTLEMINE

Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIAle vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 • tulundusühistuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetekohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 • määruse § 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 • määruse § 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootmiseeskiri;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega tootmiseeskiri vastu võeti.

Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 • tulundusühistuseaduse §15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 • määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 • määruse § 4 punktis 2 nimetatud metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 • määruse § 4 punktis 3 nimetatud metsaraiete ja -istutamise eeskiri;
 • ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega metsa majandamise eeskiri vastu võeti.

Juhime teie tähelepanu, et vastavalt ELÜPSi § 86 lg 9 peab tootjarühm järgima liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet. Seega on mõistlik lisada juba taotlusdokumentidele audiitori, revidendi või tootjarühma juhatuse kinnitus nõude täitmise kohta.

Tagasi algusesse…

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani vastavust nõuetele ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust ELÜPSis ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 12. novembriks 2019.

Tagasi algusesse…

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE JÄTKAMINE

Alates 14.07.2017 kehtivad samad nõuded nii perioodil MAK 2007 – 2013 kui ka MAK 2014 – 2020 tunnustatud tootjarühmadele.

Tunnustatud tootjarühm on kohustatud PRIAle esitama tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimiseks järgnevatel aastatel 7 kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates tootjarühma müügitulu arvestuse vormi eelmise majandusaasta kohta. Samuti on mõistlik lisada ka audiitori, revidendi või tootjarühma juhatuse kinnitus, et tootjarühm on järginud liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet.

Tunnustatud tootjarühmal on kohustus PRIAt kirjalikult teavitada oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest. Samuti juhime tähelepanu, et kuigi tunnustamise jätkamiseks ei pea enam äriplaani ja tootmiseeskirja PRIAle esitama, siis nende olemasolu ja järgimine on kohustuslik ka pärast 5 aasta möödumist esmakordsest tunnustamisest vastavalt ELÜPSi § 86 ja 87 toodule.

Tagasi algusesse...

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678 või e-posti teel aadressil info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusesse…