Tootjarühmade tunnustamine 2017

Meede 9.1.1 III voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

NB! Muutunud on 16.08 seisuga avalduse vorm!

Tootjarühmade tunnustamise meetme üldeesmärk on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2014-2020 alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.


Taotlusi võetakse vastu 21.-23.august 2017. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


EESMÄRK

Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust läbi ühise majandustegevuse soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise.
Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandus­sektori ja metsandussektori müügitulus, ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus ning tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.
Põllumajandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid või liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid. Metsandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud puitu ning selle töötlemisel saadud tooteid.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt PRIAle vormi kohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid.
Taotlusi võetakse vastu 21.-23. august 2017.
Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.
Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil
info [at] pria [dot] ee ().

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, siis tuleb meetme määruse § 5 nõutud dokumendid esitada PRIAle Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ka elektrooniliselt e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee. Taotlusi palume sellel aadressil mitte saata.
Kui saadate taotluse elektrooniliselt aadressile info [at] pria [dot] ee, siis aadressile andmed [at] pria [dot] ee täiendavalt taotluse vorme enam saatma ei pea.

Tunnustust taotlev tootjarühm peab olema registreeritud ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt põllumajandussektoris oma liikmeks olevate põllumajandustootjate ja metsandussektoris erametsaomanike toodangut.
Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus PRIA hindab tootjarühma vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja maaeluministri määruses „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ sätestatud nõuetele. Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult. Ühekordselt saadav tunnustatus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Peamine põhjus on see, et ühiselt on lihtsam leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.
Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põhitoodet. Tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.
Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.

Nõuded põllumajandussektori tootjarühmale:

Tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on kas 

 • äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu. Nende omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja see moodustas vähemalt 50 protsenti selle ettevõtja kogu müügitulust; või
 • põllumajandussektori tootjarühmad, kes on tunnustatud ELÜPSi alusel;

Nõuded metsandussektori tootjarühmale:

 1. tootjarühma minimaalne aastane müügitulu liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 1 000 000 eurot;
 2. tootjarühm peab arvestust tootjarühma ja tema liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle;
 3. tootjarühmal on tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu;
 4. tootjarühm näeb ette meetmed liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

Juhime teie tähelepanu, et toodud nõuete loetelu ei ole lõplik. Täpsemalt palume nõuetega tutvuda  määrusest.

Tunnustatud tootjarühma nõuetele vastavust kontrollitakse üks kord aastas määruse § 14 alusel,

Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 1. tulundusühistuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 2. määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetekohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 3. määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 4. ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 5. määruse § 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 6. määruse § 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootmiseeskiri;
 7. ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega tootmiseeskiri vastu võeti.

Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on avaldusele lisaks järgmised dokumendid:

 1. tulundusühistuseaduse §15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 2. määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
 3. määruse § 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
 4. ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
 5. määruse § 4 punktis 2 nimetatud metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
 6. määruse § 4 punktis 3 nimetatud metsaraiete ja -istutamise eeskiri;
 7. ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega metsa majandamise eeskiri vastu võeti.

Juhime teie tähelepanu, et antud tutvustus ja toodud tingimuste loetelu ei ole ammendav. Täpsemalt palume tutvuda vastavast ministri määrusest.

Tagasi algusse

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani vastavust nõuetele ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust ELÜPSis ja ja määruses sätestatud nõuetele.
PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 29.11.2017.
Tunnustatud tootjarühmal on kohustus teavitada PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678 või e-posti teel aadressil info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse