Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor 2018

Meede 9.1.2 EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

„Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 80% ja Eesti riigi eelarvest 20% ulatuses. Meetme eelarve kogu programmperioodiks on 6 miljonit eurot.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse väljamakse saamiseks tuleb toetuse saajal esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) kuni viiel aastal arvates taotleja esmakordsest taotleja tunnustamisest maksetaotlus.

Maksetaotlust saavad esitada vaid need toetuse saajad, kellele on PRIA varasemalt käesoleva meetme raame taotluse rahuldamise otsuse teinud.

Vastavalt maaeluministri 30.10.2017 määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ § 13 lg 3 teatab PRIA maksetaotluse esitamise tähtaja. Palume esitada maksetaotlus ajavahemikus 10.12-14.12.2018.

Maksetaotluse esitamine:

  1. Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud maksetaotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).
  2. Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe tn 4, Tartu 51010.

Toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel lähtutakse taotleja esmakordse tunnustamise ajast ja tema maksetaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse põllumajandussektori tootjarühma puhul tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest või metsandussektori tootjarühma puhul tema liikmeks olevate metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike toodetud puidu turustamisest. Täpne arvutamise alus on leitav meetme määrusest.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Tähe tn 4, Tartu 51010, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus