Tootjarühma loomise ja arendamise toetus 2017

Meede 1.9 MAK 2007-2013

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede, mille eesmärgiks on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise. Sihtgrupiks on tunnustatud tootjarühmad.

Meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 80% ja Eesti riigi eelarvest 20% ulatuses. Meetme käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 76 000 eurot.

Toetuse saamise tingimused on sätestatud põllumajandusministri 28.04.2010 määrusega nr 49 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (RT I, 10.04.2012, 4)

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

  

EESMÄRK

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse spetsiifilised eesmärgid:

  • jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv;
  • põllumajandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori müügitulus;
  • ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus;
  • tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine.

Tagasi algusse


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse PRIAs vastu 20. kuni 24.novembrini 2017.a. 

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee ().

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (.)  NB! Saata on vaja ainult avalduse täidetud vorm ilma lisadokumentideta!

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). 

 Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED


Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saajaks võib olla põllumajandustootjaid ühendav PRIA poolt tavapõllumajandusliku tootmise, mahepõllumajandusliku tootmise või muu Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud toidukvaliteedikava raames tootmise viisi kohta tunnustatud tulundusühistu, kes vastab ka taotlemise ajal tunnustatud tootjarühma nõuetele.

Toetatavad tegevused ja nõuded toetatavatele tegevustele:

Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta, mis on kooskõlas tootjarühma tunnustamisel ja järgnevatel aastatel PRIAle esitatud tootjarühma tegevuskavaga ning on vajalikud tegevuskavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Nii võivad abikõlbulikud olla näiteks kulud bürootarvetele, töötajatele makstav palk, raamatupidamiskulud, turunduskulud, koolituskulud, investeeringud põhivarasse eesmärgiga arendada liikmete toodangu ühist müügieelset ettevalmistust või töötlemist jne. Täpsemalt määruse § 4 lg 1.

 Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlusi hinnatakse määruse lisas 2 toodud kriteeriumite alusel. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab käesolevas taotlusvoorus toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse nende taotlejate taotlused, kes said rahuldamise otsuse varasemas taotlusvoorus.

Hindamine toimub neljas eraldi alaeelarvega valdkonnas:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine;
  • lehmapiima ja -piimatoodete turustamine;
  • loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) turustamine;
  • Muude põllumajandustoodete turustamise valdkonnas

Paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

Võrdsete näitajate puhul eelistatakse:

  • suurema liikmete arvuga taotlejat;
  • taotlejat, kelle müügitulu tunnustatud toote osas oli taotlemisele eelneval majandusaastal suurim.

Alataotlemisega valdkonna eelarve ülejääk jaotatakse teistele ületaotletud valdkondadele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 40 tööpäeva jooksul, so hiljemalt 23.01.2018, alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.


Toetuse määr ja suurus

Toetust antakse esimese viie aasta jooksul alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast kokku kuni 230 000 eurot.

Toetuse maksimaalse suuruse (§5 lg1) arvestamisel lähtutakse tulundusühistu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku.

Kuludokumendid võib esitada koos taotlusega. Kuludokumendid tuleb esitada maksimaalselt neljas osas 12 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetusraha kantakse üle toetuse saajale kolme kuu jooksul arvates kuludokumentide esitamisest.

Tagasi algusse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Tähe tn 4, Tartu 51010, tel 737 7678, e-post: info [at] pria [dot] ee