Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus 2017

Meede 3.2 II voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liik.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et alates 15.04 on muutunud maksetaotluse vorm, tööajatabel ja lisandunud on OTKA teatise vorm. Palume kasutada uusi vorme!

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2017. aasta taotlusvooruks on  meetme „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“ eelarveks kavandatud 250 000 eurot.

Taotlusvoorus laekus tähtajaks kaks taotlust. Taotletava toetuse kogumaht on 232 896,40, mis vooru eelarvet ei ületa. 

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetuse eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on

  • sektori konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames valmistatud  toodete turustamise edendamise;
  • tarbijate teadlikkuse suurendamine toidukvaliteedikavade raames valmistatud toodetud toodetest;
  • kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.

                                                                                                                                                                                                                                                        Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse PRIAs vastu 06.märtsist kuni 27.märtsini 2017.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.
Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) ning toetatava tegevuse plaan. Juhul kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitatakse ka seltsingulepingu ärakiri.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

                                                                                                                                                                                                               

Tagasi algusse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  16.03.2016 määrusega nr 17 Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus.

Toetuse taotlejaks saavad olla järgnevad tootjarühmad:

  • Siseriiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm.

Siseriiklike toidukvaliteedikavade eesmärgiks on tõsta esile tooteid, mis erinevad teistest turul pakutavatest sarnastest toodetest näiteks oma kõrgema kvaliteedi või tootmisviisi tõttu. Toidukvaliteedikava tunnustamiseks on vaja moodustada tootjarühm, kuhu kuuluvad tootjad, kes kõik toodavad mingit kindlat toodet ühel ja samal kokkulepitud viisil ehk järgivad nende endi poolt koostatud toidukvaliteedikava eeskirja. Nimetatud eeskirja esitab tootjarühm Veterinaar- ja Toiduametile, kes teeb otsuse selle tunnustamise või tunnustamata jätmise kohta. Tunnustamise taotlemise täpsem kord on kehtestatud maaeluministri määrusega- www.riigiteataja.ee/akt/102102015010.

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29) alusel registreeritud tooteid tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjarühm
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.12.2008, lk 16–54) alusel registreeritud tooteid tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjarühm

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1151/2012 ning (EÜ) nr 110/2008 puhul on vastava tunnustamise otsuse tegijaks Euroopa Komisjon. Sarnaselt siseriiklike toidukvaliteedikavadega tuleb ka nende määruste alusel registreeritavate kvaliteedikavade puhul moodustada kõigepealt tootjarühm ning seejärel koostada tootespetsifikaat ehk eeskiri, mida kõik tootjad peavad tootmisel järgima.

  • Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) alusel mahepõllumajanduslikult valmistatud toodete põllumajandustootjaid või -töötlejaid ühendav tootjarühm.

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamisega seotud tegevuse elluviimiseks.

Kõik teavitamise ja müügi edendamise tegevused, mis toetuse eest tehakse, peavad olema suunatud tarbijatele, et tõsta nende teadlikust toidukvaliteedikavade raames toodetud toodetest. Lisaks peavad kõik tegevused toimuma Euroopa Liidu siseturu piirides.  Toetatava tegevuse eesmärgiks peab olema tarbijale suunatud teavitustegevus, millega neid mõjutatakse ostma tooteid, mis on toodetud Euroopa Liidu või siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames.

Tarbija mõjutamise all mõeldakse siin info edastamist kvaliteedikavade raames toodetud toodete eriliste omaduste või kasutatavate tootmisviisidega seotud eeliste kohta.  Toetatav tegevus ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

Taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  Tagasi algusse...

TOETUSE SUURUS

Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes voorus on 190 000 eurot.

Taotleja poolt tehtavad toetatavate tegevuste elluviimisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud võivad moodustada kokku kuni 10% taotletava toetuse summast.

                                                                                                                                                                                                                                                         Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab taotlusvooru eelarvet, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.  Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse,  milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks peab moodustama vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.

Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 06. juuliks 2017.

Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul, arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos nõutavate dokumentidega.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

                                                                                                                                                                                                                                                         Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Tähe 4, tel 737 7678, e-post pria [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

                                                                                                                                                                                                                                                   Tagasi algusse...