Tehniline abi 2015-2016

Meede 7.1 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

EESMÄRK

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Tehnilise abi toetus“ eesmärgiks on EMKF rakenduskava efektiivse siseriikliku rakendamise tagamine läbi administratsiooni ülesehitamise ja tugevdamise. Tehnilist abi kasutatakse muuhulgas rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamiseks, rakendamisega seotud uuringute ja auditite läbi viimiseks, administratiivse tegevusvõimekuse arendamiseks ja tõstmiseks, rakendamisega seotud teavitamiseks ja avalikustamiseks. Tehnilise abi sihtgrupiks on auditeerimisasutus, sertifitseerimisasutus, korraldusasutus ja vahendusasutus.

 

Toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

 

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 7 765 450 eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 5 824 087eurot).

 

2015 perioodi osas kiideti heaks üks taotlus toetusesummas 85 257 eurot, 2016 perioodi osas kiideti heaks 3 taotlust kogusummas 1 059 824 eurot.

 

TEHNILISE ABI TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

 

Toetuse taotluste esimene taotlusvoor toimus Maaeluministeeriumis 20.-27. novembril 2015.a  kus taotleti toetust 2015 a tehtud kulude katteks ning teine taotlusvoor 14.-18. detsembril 2015. a.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 08.09.2015 määruses nr 2. RTI, 11.09.2015, 3.

 

Määrus on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/111092015003

 

Toetust taotlejateks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava rakendamisega seotud üksused. Maaeluministeerium, kes täidab korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste ülesandeid, PRIA, kes täidab vahendusasutuse ülesandeid ja Veterinaar- ja Toiduamet, kes kontrollib ladustamisabi puhul ladustatud toodete vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 67 sätestatud tingimustele.

 

Toetust saab taotleda tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud rakenduskava ja selles sätestatud toetuse eesmärkidega ning mis on otseselt vajalikud rakenduskava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

Korraldusasutus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

 

Toetuse saaja peab toetatava tegevused ellu viima 31. detsembriks 2016. aastal.

 

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on kooskõlas heakskiidetud tegevuste ja eelarvega.

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

 

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

LISAINFO JA KONTAKT

 

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist, tel 625 6179, e-post sirli [dot] nellis [at] agri [dot] ee

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus