Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus 2015

Meede 2.6 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Eesmärk

Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.

2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ on 1 121 880 eurot.

Esitati 1 taotlus summas 1 121 880 eurot, mis sai taotletud toetusesummas ka heakskiidu.

 

Vastuvõtuaeg ja –koht

Taotlusi võetakse vastu 28. detsemberist kuni 31. detsembrini 2015.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

NB! Alates 11.01.2016 asub PRIA uuel aadressil: Tähe 4, Tartu, 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Teadus- ja arendusasutus, kes on nimetatud toetuse kasutamise kavas peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse paragrahvis 27 lg 2 toodud fondi toetuse taotlejale esitatud nõuetele  ja peab olema sõlminud tegevuste elluviimiseks koostöökokkuleppe toetuse kasutamise kavas nimetatud isikute ja asutustega.

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  35 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le ühe kuu jooksul pärast eelnenud kvartali lõppu tasutud kulude kohta maksetaotluse, mis sisaldab meetme määruse paragrahvis üksteist toodud dokumente.

Toetust makstakse abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud vastavalt eelarveaasta tegevuskavale ja vastavad toetuse kasutamise kavale.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates väljamaksetaotluse saamisest. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239.