Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus 2017

Meede 1.21 EMKF

Tutvustus

 

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks.

Toetust rahastatakse  50% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 50% on Eesti kaasrahastus.

Meetme eelarve 2017. aastaks on 200 000 eurot.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärgiks on  kliimamuutuse leevendamiseks ja kalalaevade energiatõhususe parandamiseks tehtavad investeeringud kalalaeva varustusse või kalalaevadesse. Investeeringute eesmärk on vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendada kalalaevade energiatõhusust.

tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu alates 31. märtsist 2017. Olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, võetakse taotlusi vastu kuni sama aasta 30. novembrini või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud eelarve ammendumiseni. Meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumisest teatab PRIA viivituseta väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA kodulehel.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Meetme määrus on leitav lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/104102016005.

Toetust võib taotleda rannapüügilaeva omanik, kellele on antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel või siseveekogul.

Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks.  Taotluse võib esitada taotleja omandis olevate kõikide rannapüügilaevade  mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. See tähendab, et taotluste arvu ei piirata.

Toetust antakse programmiperioodi 2014-2020 jooksul ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene rannapüügilaeva mootori võimsus.

Toetust antakse sellise rannapüügilaeva ajakohastamiseks, mis vastab järgmistele nõuetele:

 • rannapüügilaeval on kehtiv kalalaevatunnistus;

 • rannapüügilaev on kantud segmenti 4S2 (merel püüki teostava kalalaeva üldpikkus on alla 12 meetri) või 4S4 (siseveekogudel kasutatavad laevad)

 • rannapüügilaeva üldpikkus on alla 12 meetri ja sellega ei kasutata komisjoni määruse (EÜ) 26/2004, ühenduse kalalaevastiku registri kohta I lisa tabelis 3 nimetatud veetavaid püügivahendeid;

 • rannapüügilaev ei ole kalalaev, mille mootorivõimsus tuleb sertifitseerida. Sertifitseerima peab kalalaeva mootorivõimsust siis, kui  peajõuseadme võimsus on suurem kui 120 kilovatti (kW). Selgituseks: Sertifitseerima ei pea nende kalalaevade mootorivõimsust, mille peajõuseadme võimsus on suurem kui 120kW, kuid kalalaev kasutab üksnes seisevpüüniseid või tragimisvahendeid.

 tagasi algusse

 

Abikõlblikud kulud

a) uue mootori ostmise ja paigaldamise kulu;

b) kalalaeva mootori täiustamise puhul on abikõlblikud järgmiste seadmete ostu ja vajaduse korral paigaldamisega kaasnevad kulud:

 • energiatõhusad sõukruvid, sealhulgas veovõllid;

 • katalüsaatorid;

 • taastuvenergiat rakendavad käiturelemendid, näiteks purjed, kerged ülapurjed, tuulikud, turbiinid või päikesepaneelid;

 • energiatõhusad generaatorid, näiteks vesinikku või maagaasi kasutavad generaatorid;

 • vööripõtkurid;

 • mootorite ümberehitamine, et nendes saaks kasutada biokütuseid;

 • ökonomeetrid, kütusehaldussüsteemid ja seiresüsteemid;

 • investeeringud düüsidesse/rõngasdüüsidesse, mis täiustavad tõukesüsteemi.

Olulisemad andmed, mida taotleja peab esitama taotlemisel:

 • taotleja kontaktandmed ja andmed taotleja suuruse kohta (mikro, väike-, keskmine- või suurettevõtja);

 • rannapüügilaeva nimi, sisenumber ja kodusadam, mille ajakohastamiseks toetust taotletakse;

 • rannapüügilaeva kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal ja prognoositav kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta kalendriaastas pärast rannapüügilaeva ajakohastamist;

 • uue mootori tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas mootori võimsusandmed.

Siinne loetletu nõuetest taotleja ja taotluse kohta ei ole ammendav, täpsete tingimustega palume tutvuda meetme määrusest.

Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

PRIA hindab esitatud taotlusi määruses toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Toetuse väljamaksmise otsustega on võimalik tutvuda veebikeskkonnas e-pria.

 

tagasi algusse

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt KTKS § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad


 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378 ja 737 1356.