Püügivahendi parendamise toetus 2017

Meede 1.15 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.

Toetust rahastatakse  75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus.

Meetme eelarve 2017. aastaks oli algselt 780 000 eurot. Maaeluministi 21.07.17 käskkirjaga nr 85 suurendati meetme eelarvet, uus eelarve 2017. aastaks on nüüd 3 630 120 eurot.

PRIA teavitab, et 10. juulil 2017  laekus elektrooniliselt PRIA-sse 30 taotlust summas  üle 1,8 milj euro, millega oli meetme rahastamiseks ettenähtud esilagsete vahendite jääk ammendunud. PRIA teatas 11. juulil 2017 Ametlikes Teadaannetes, et taotluste vastuvõtt on lõppenud. Kuna maaeluminister eraldas 21.07.2017 meetme 2017.a eelarvesse lisavahendid, siis kuulutab PRIA alates 11. septembrist 2017 taotlusvooru jälle avatuks.

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada:

  • Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmist, mille juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm. Mõrral peab olema kalakoti sulguri poolt vähemalt esimene mõrravits raam, mis võimaldab püügivahendi nõudmisel kinnitada mõrda laeva parda külge;
  • rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmiste, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
  • hülgepeleti kasutuselevõtmiste mõrra ja kastmõrraga püügil.

 Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu alates 11. septembrist kuni 30. novembrini 2017 või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni, kui need vahendid ammenduvad enne 30. novembrit.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

  Tagasi algusseTOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Meetme määrus on leitav lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017002

Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kellele on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba (edaspidi taotleja).

Kaluri kalapüügiluba peab olema väljastatud 2017. aasta kohta.

Taotleja peab omama kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määruse nr 117 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus” § 3 lõike 1 punktis 2 või 4 nimetatud segmenti (4S2, 4S4).

Püügivahend, mille asendamiseks toetust taotletakse, peab kuuluma taotleja omandisse.

Taotleja peab omama püügivõimalust sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb.

Kui toetust taotletakse meetme määruse § 2 lõike 1 punktis 1  nimetatud tegevuse elluviimiseks (Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmine), peab taotleja olema taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga siseveekogul kalapüügiga tegelenud vähemalt 60 kalendripäeva.

Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 2 (rannapüügil ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmine) või 3 (hülgepeleti kasutuselevõtmine mõrra ja kastmõrraga püügil) nimetatud tegevuse elluviimiseks, peab taotleja olema taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga merel kalapüügiga tegelenud vähemalt 60 kalendripäeva.

Taotleja peab määratlema, kas ta on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses.

Ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui taotlejale taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

Samaliigiliste püügivahendi määratlemiseks tuleb järgida Komisjoni rakendusmääruse EL 404/2011 lisa 11 jaotust (ääremõrd ja kastmõrd on mõlemad lõkspüünised ehk samaliigilised püügivahendid).

Sätte eesmärk on välistada toetuse andmine mitu korda programmiperioodi jooksul ühe ja sama püügivahendi asendamiseks. Järgida tuleb nõuet „ühe kalalaeva kohta“, mis teisisõnu tähendab, et kui toetust on juba ühe korra käesolevast meetmest kalalaevale taotletud, siis selle kalalaeva kohta rohkem toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 38 lõike 3 alusel käesolevast meetmest ei anta.Abikõlblikud kulud

Abikõlblik on meetme määruse § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud püügivahendi ning § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud seadme soetamise kulu.

 

Mitteabikõlblikud kulud
 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktides a–c nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  2) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
 3) kulu, mis on tehtud enne PRIAle taotluse esitamise päeva;

 4) amortisatsioonikulu ja mitterahaline sissemakse;

 5) kasutatud seadme või püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;

 6) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;

 7) tegevuskulu, sealhulgas remondi- ja personalikulu;

 8) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;

 9) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;

 10) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse täitmata jätmise korral makstav leppetrahv ja viivis;

 11) kohtumenetluse kulu.

Olulisemad andmed, mida taotleja peab esitama taotlemisel: 

  • taotleja andmed;
  • teave selle kohta, kas taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja vastavalt komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust;
  • Määruse paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel asjakohane selgitus;
  • avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus püügivahendi mõju kohta kalapüügipiirkonnale, kui toetust taotletakse meetme määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks. Eksperdi arvamus peab tõendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 38 lõikes 4 nimetatud asjaolusid ja püügivahendi vastavust meetme määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 toodud nõuetele;
  • kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1  punktides a-c nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

Siinne loetletu nõuetest taotleja ja taotluse kohta ei ole ammendav, täpsete tingimustega palume tutvuda meetme määrusest.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

PRIA hindab esitatud taotlusi määruses (§ 8) toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

  Tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

NB! Alates 02.11.18 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt pikendatakse investeeringu elluviimise tähtaega ühel aastalt kahele aastale. Muudatus rakendub tagasiulatuvalt juba heakskiidetud taotlustele.

Toetuse saaja lisadokumente tähtaja pikendamiseks PRIAle esitama ei pea.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Toetuse väljamaksmise otsustega on võimalik tutvuda veebikeskkonnas e-PRIA. Kui toetuse saaja saab toetust sisevetes püügivahendi kasutuselevõtmiseks, peab ta tagama, et kalalaev, millel asuva püügivahendi või seadme kohta ta toetust sai, jätkab tegevust üksnes siseveekogul.

Toetuse saaja peab tagama toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  Tagasi algusse

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud või püügivahendi sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt KTKS § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajadLISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee.