Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2015

Meede 10.1.7 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) üldeesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Spetsiifilised eesmärgid:

 • Parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa.
 • Parandada poollooduslike kooslustega seotud liikide seisundit.
 • Suurendada hooldatavate alade pindala.
 • Säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Taotlusperioodi lõpuni võib e-PRIA kasutamiseks ja seal taotluse esitamiseks saada tasuta juhendamist põllu- ja maamajanduse konsulentidelt, vt www.pikk.ee.
 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse hoolduskõlbliku poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub looduskaitseseaduse § 4 lõikes 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud kaitstaval loodusobjektil.
 • Poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Kogu majapidamises tuleb täita PLK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.
 • Puisniidu ja muu niidu kooslusetüübile võib taotleda ka ühtset pindalatoetust (ÜPT) tingimusel, et antud alad vastavad ÜPT toetustingimustele.
 • Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse MAK 2014-2020 alusel antavat muud pindalapõhist toetust.

Kuna enamasti moodustavad poollooduslikud kooslused looduskaitseliselt väärtusliku terviku üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega, ei arvata neid kõiki PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja.

Toetusõigusliku maa hulka arvatakse:

 • kuni kahe meetri laiused maastiku joonelemendid nagu kraav, hekk või kiviaed;
 • kuni 0,05 hektari suurused puude ja põõsastega kaetud alad, kus puudub niidutaimestik, kuid mis on seotud traditsioonilise põllumajandustegevusega või keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisega;
 • kuni 0,05 hektari suurused väikeveekogud ja taimestikuta alad;
 • rannaniidul kõik sellised ala osad, kus taimestik puudub, olenemata ala osa suurusest, näiteks soolakud, veelombid, lõukad, välja arvatud taimestiku piirist mere poole jäävad liiva- ja kliburannad;
 • roostik, mida on viimase aasta jooksul niidetud või karjatatud.
   

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga). Antud vorm tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kasutuses pole muud maad peale poollooduslike koosluste, samuti juhul kui taotleja kasutuses on peale poollooduslike koosluste ka muud põllumajandusmaad;
 • põllumassiivi kaart (juhul kui PLK taotlejal kasutuses on põllumaad), millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • ökoalade loetelu
 • vorm MT68 (poollooduslike koosluste loetelu), mis on Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt kinnitatud s.t. antud nõusolek hooldamistingimuste kohta;
 • poolloodusliku koosluse kaart, millele on märgitud selle poolloodusliku koosluse numbrid ja piirid, mille kohta toetust taotletakse;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused põllud on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

Vorm MT68 tuleb enne PRIA-le esitamist esitada KeA-le kinnituse saamiseks. Vorme saab KeA regioonile kinnitamiseks esitada 1. aprillist.

PLK taotlust saab esitada ka e-PRIAs, sealhulgas joonistada poollooduslikele kooslustele taotletavaid alasid (teenus „Minu niidud“) ja esitada need KeA-le kooskõlastamiseks.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 26. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Kehtiva MAK 2007-2013 PLK kohustuse saab asendada MAK 2014-2020 PLK kohustuseks. Asendamisel algab 5-aastane PLK kohustus.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a. 

Toetuse määr ühe hektari puisniidu niitmise kohta on 450 € aastas.

Toetuse määr ühe hektari puiskarjamaa karjatamise kohta on 250 € aastas.

Toetuse määr ühe hektari kadakatega niidu karjatamise korral on 250 € ning kadakatega niidu niitmise korral on 185 € aastas.

Toetuse määr ühe hektari muu niidu karjatamise korral on 150 € ja muu niidu niitmise korral on 85 € aastas.

PLK toetus on üks viiest MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on Euroopa Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale kokku (KSM toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, piirkondliku mullakaitse toetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus).


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Abiks taotlejale