Põllumajandustootja asendamise toetus (uus määrus) 2014

Riiklik

Tutvustus

EESMÄRK

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetusega hüvitatakse kuni 100 protsenti põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema puhkuse, haiguse, kuni seitsmeaastase lapse põetamise ja rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral.

 

Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist. Varasemalt on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKL-i poole.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2014 PRIA keskuses aadressil: PRIA, Tähe 4, Tartu 51010.

 

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)    vormikohane taotlus

2)    Eestit hõlmav asendusteenuse arengukava, mis sisaldab asendajate värbamise ja valiku põhimõtteid, ning struktuuri, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;

3)    Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb toetuse taotlemisel esitada ka avaldus oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist.

Asendaja võib olla isik:

  1. kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
  2. kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
  3. kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
  4. kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
  5. kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

 

Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse taotlemise aasta 1. mai seisuga.

 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

 

1) üle 24 kuu vanune piimatõugu veis

1 lü;

2) 6–24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis

0,6 lü;

3) kuni 6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas

0,5 lü.

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, seega hiljemalt 09. märtsil 2015. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks kulunud päevade arv. Toetuse päevatasu määr on 104 eurot. Kui nõuetekohase taotluse rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust proportsionaalselt.

 

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja tegevuse elluviimist ning kulude tegemist tõendavate dokumentide alusel taotlejale, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotlus tuleb esitada pärast tegevuse osalist või täielikku elluviimist hiljemalt 15. oktoobril 2015. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest, seega hiljemalt 17. detsembril 2015 (kui nõuetekohane maksetaotlus esitatakse 15. oktoobril 2015).

 

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)