Põllumajandustootja asendamise toetus 2024

Riiklik

Tutvustus

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärk on võimaldada väikestele põllumajandustootjatele asendusteenust soodushinnaga. Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele. Toetusega hüvitatakse asendusteenuse osutajale kuni 100% põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema puhkuse, haiguse, kuni 12-aastase lapse põetamise ja emapuhkuse ajal ning surma korral.

Toetust makstakse asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist. Varasemalt on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKLi poole. Täpsemat infot ETKLi asendusteenuse kohta saab lugeda siit.

Toetustaotlusi saab esitada 20. detsembrist 2023 kuni 15. jaanuarini 2024.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes on välja töötanud kogu Eestit hõlmava asendusteenuse tegevuskava ja struktuuri ning on sõlminud lepingud põllumajandustootjatega asendusteenuse osutamiseks.

Asendaja võib olla isik:

 1. kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
 2. kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
 3. kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
 4. kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
 5. kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

Nõuded põllumajandustootjale, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust:

 • põllumajandustootja ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat;
 • põllumajandustootja asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot;
 • põllumajandustootja ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga. 

Loomühikud arvestatakse järgmiselt:

 1. üle 24 kuu vanune piimatõugu veis - 1 lü;
 2. 6–24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis - 0,6 lü;
 3. kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 lü;
 4. emis või kult - 0,33 lü;
 5. nuumsiga - 0,1 lü;
 6. üle 1 aasta vanune kits või lammas - 0,5 lü.

Toetuse määramine

Toetuse määramine otsustatakse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest ehk hiljemalt 25. märtsil 2024. a. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks taotluses näidatud päevatasu määr, taotletud toetuse summa ning riigieelarves eraldatud vahendite suurus. Toetuse päevatasu maksimaalne määr on 140 eurot. Kui nõuetekohaseid taotlusi on rohkem kui üks, määrab PRIA toetuse taotlejale, kellel on sõlmitud enim lepinguid põllumajandustootjatega ja kelle taotletud maksimaalne päevatasu määr on madalaim.

Toetust makstakse PRIAle esitatud maksetaotluse ja tegevuse elluviimist ning kulude tegemist tõendavate dokumentide alusel taotlejale, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotlus tuleb esitada pärast tegevuse elluviimist kuni neljas osas. Viimane maksetaotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2025. a. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest.

Taotleja peab võimaldama PRIAl kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

Abiks taotlejale

Abiks taotlejale

Nimetus

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
 • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)