Põllumajandustootja asendamise toetus 2018

Riiklik

Tutvustus

SISUKORD

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

Lisamaterjalid

 


 

EESMÄRK

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetusega hüvitatakse kuni 100 protsenti põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema puhkuse, haiguse, kuni 12-aastase lapse põetamise ja rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral.

 

Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist. Varasemalt on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKL-i poole. Täpsemat infot ETKL-i poolt korraldatava ja pakutava asendusteenuse kohta saab lugeda kodulehelt klõpsate siin.

Tagasi algusesse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 20. septembrist kuni 10. oktoobrini PRIA keskuses aadressil PRIA, Tähe 4, Tartu 51010 või elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee.

 

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)    vormikohane taotlus

2)    kogu Eestit hõlmav asendusteenuse osutamise tegevuskava, mis sisaldab asendajate värbamise ja valiku põhimõtteid, ning struktuuri, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;

3)    kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb toetuse taotlemisel esitada ka avaldus oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes on välja töötanud kogu Eestit hõlmava asendusteenuse tegevuskava ja struktuuri ning on sõlminud lepingud põllumajandustootjatega  asendusteenuse osutamiseks.

Asendaja võib olla isik:

  1. kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
  2. kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
  3. kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
  4. kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
  5. kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

 

Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse taotlemise aasta 1. mai seisuga.

 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

 

1) üle 24 kuu vanune piimatõugu veis

1 lü;

2) 6–24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis

0,6 lü;

3) kuni 6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas

0,5 lü.

Tagasi algusesse 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, seega hiljemalt 19. detsembril 2018. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks taotluses näidatud päevatasu määr, taotletud toetuse summa ning riigieelarves eraldatud vahendite suurus. Toetuse päevatasu maksimaalne määr on 140 eurot. Kui nõuetekohaseid taotlusi on rohkem kui üks, määrab PRIA toetuse taotlejale, kellel on sõlmitud enim lepinguid põllumajandustootjatega ja kelle taotletud maksimaalne päevatasu määr on madalaim.

 

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja tegevuse elluviimist ning kulude tegemist tõendavate dokumentide alusel taotlejale, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotlus tuleb esitada pärast tegevuse elluviimist hiljemalt 15. jaanuaril 2019. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest, seega hiljemalt 5. märtsil 2019 (kui nõuetekohane maksetaotlus esitatakse 15. jaanuaril 2019).

 

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1323 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee

Tagasi algusesse

LISAMATERJALID

Abiks taotlejale

Vormid

Nimetus Lisatud