Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus 2019

Meede 3.1 I voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus aitab kaasa põllumajandustootjate suuremale huvile liituda juba olemasoleva riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavaga „Rohumaaveise liha tootmine“ ning soodustab nii uute riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavade kui ka Euroopa Liidu (EL) üleselt registreeritavate kvaliteedikavade teket.

Nimetatud kvaliteedikavade teke aitab omakorda parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning loob eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks.

Arengukava meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad“ raames antavate toetuste kogueelarve programmiperioodil 2014–2020 on 1 miljon eurot, millest 150 000 eurot on kavandatud 2019. aasta taotlusvooruks.

Toidukvaliteedikavades osalemise toetust ning nimetatud kavade raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetust rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning 15% ulatuses Eesti riigi riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on suurendada põllumajandustootjate jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet kõrgema kvaliteediga toodete tootmise soodustamise kaudu. Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

  • parandada toidu tarneahela toimimist;
  • anda põllumajandustoodetele lisandväärtust;
  • suurendada tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud toodetest.

 Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja e-PRIA kaudu PRIAle kuni viiel aastal arvates toetustaotluse esitamisest maksetaotluse. Toetustaotluse esitamise aastal esitatakse maksetaotlus koos toetustaotlusega. Taotlusi saab esitada 29. augustist kuni 5. septembrini 2019.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

e-PRIA toetustaotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust lisamaterjalide hulgast.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 3 kohaselt antakse toetust kuni viie aasta jooksul iga-aastase stimuleeriva maksena, mille suurus määratakse kindlaks vastavalt toetatavates kavades osalemisest tulenevate püsikulude tasemele. Kui tegemist on toetuse taotlemisele eelnenud kvaliteedikavas osalemisega, vähendatakse viieaastast toetuse maksmise maksimumperioodi nende aastate võrra, mis jäävad kvaliteedikavas osalemise alguse ja toetusetaotluse esitamise vahele. Seega võib üks toetuse saaja esitada ühes toidukvaliteedikavas osalemise kohta kuni viis maksetaotlust. Rohkem kui aasta toidukvaliteedikavas osalenud toetuse saaja peab arvestama asjaoluga, et tema puhul vähendatakse viieaastast toetuse maksmise maksimumperioodi nende aastate võrra, mis jäävad toidukvaliteedikavas osalemise alguse ja taotluse esitamise vahele.

Juhul kui tunnustatud toidukvaliteedikavas osaleja ei esita ühel aastal maksetaotlust, kuid jätkab samal ajal toidukvaliteedikavas osalemist ja tal ei ole veel täitunud viis aastat tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise algusest, jääb talle õigus esitada sellele järgneval aastal uuesti maksetaotlus.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida; meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

 Tagasi algusse

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 26. juuli määrusega nr 63 Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus.

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetust saavad taotleda: Põllumajandustootjad, kes on liitunud kas siseriiklikult või Euroopa Liidu tasemel tunnustatud kvaliteedikavaga ning toodavad kavas ettenähtud tingimustel toiduaineid või põllumajandustooteid

Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivne põllumajandustootja ja kes osaleb ELÜPSi § 92 lõike 3 alusel tunnustatud toidukvaliteedikavas.

Tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemiseks tuleb esitada sellesisuline avaldus tunnustatud toidukvaliteedikava rakendavale tootjarühmale, kes kontrollib taotleja vastavust kava eeskirjast tulenevatele nõuetele ja kannab ta sobivuse korral kavas osalejate nimekirja. ELÜPSi § 91 lõike 3 kohaselt peab tunnustatud toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma juhatus kavas osalejate nimekirja.

Tunnustatud toidukvaliteedikavas osaleja peab aga arvestama asjaoluga, et kuigi toetust antakse kuni viiel aastal arvates esmakordsest kavaga liitumisest ehk kavas osalejate nimekirja kandmisest, vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 3 kohaselt viieaastast toetuse maksmise maksimumperioodi nende aastate võrra, mis jäävad kavas osalemise alguse ja toetuse taotluse esitamise vahele. Näiteks juhul, kui taotleja on enne taotluse esitamist osalenud tunnustatud toidukvaliteedikavas kaks aastat, võib ta toetust taotleda veel kuni kolmel aastal.

Täpsemad nõuded tunnustatud toidukvaliteedikava, sealhulgas selles osaleja kohta on kehtestatud maaeluministri 30. septembri 2015. a määruses nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord“.

 

Toetatavad tegevused

Toetust antakse kvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulude hüvitamiseks ühes tunnustatud kvaliteedikavas esmakordse osalemise kohta kuni 5 aastal arvates kavaga liitumisest ehk kavas osalejate nimekirja kandmisest. Tunnustatud toidukvaliteedikavas osaleja peab siinkohal arvestama asjaoluga, et toetuse saamiseks ettenähtud viieaastast toetuse maksmise maksimumperioodi vähendatakse nende aastate võrra, mis jäävad kavaga liitumise alguse ja taotluse esitamise vahele. Toetust antakse kuni viis aastat, pärast mida peaks tunnustatud toidukvaliteedikavas osaleja suutma katta asjaomased kulutused oma toodangu turustamisega.

Püsikuludeks on kulud, mis on kantud kvaliteedikavaga liitumise eest ja nimetatud kavas osalemise eest igal aastal makstavate osalustasudena, sh. vajaduse korral kulud kontrollidele, mida on vaja kava eeskirjale vastavuse tõendamiseks.

Iga tunnustatud kvaliteedikava puhul viiakse läbi enne toetuse andmist analüüs osalemisest tulenevate püsikulude suuruse määramiseks.

Kuna tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulud on iga kava puhul erinevad, siis kindlat loetelu nende kohta ei ole sätestatud. Püsikuludeks loetakse näiteks kulud, mis on vajalikud iga-aastaste kontrollide tegemiseks, sealhulgas nende analüüside tegemise kulud, millega kinnitatakse, et tunnustatud toidukvaliteedikava raames toodetud toode vastab kava eeskirjas või tootespetsifikaadis olevale lõpptoote kirjeldusele. Lisaks loetakse püsikuludeks tunnustatud toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuete järgmiseks tehtavad kulud ehk nende tegevuste kulud, mis on kohustuslikud ainult juhul, kui soovitakse osaleda tunnustatud toidukvaliteedikavas. Need kulud võivad kaasneda näiteks selliste nõuete täitmisega, mis on seotud loomapidamisega või maaharimisega. Samuti loetakse püsikuludeks tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud haldus- ja õigusteenuse kulud.

Toetust ei maksta välja tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise eest juhul, kui kavas osaleja on juba seda toetust saanud, kuid on vahepeal kavas osalejate nimekirjast välja arvatud ehk lõpetanud kavas osalemise ja selle eeskirja järgi tootmise, kuid seejärel on ta uuesti kavas osalejate nimekirja kantud ehk kavaga liitunud. Selle põhjuseks on asjaolu, et toetus on ette nähtud tunnustatud toidukvaliteedikavas esmakordse osalemise toetamiseks.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE SUURUS

Toetuse suurus kehtestatakse standardiseeritud ühikuhinnana ning selle rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 67 lõike 1 punkt b.

Lähtuvalt sellest antakse toetust standardiseeritud ühikuhinna alusel, mille suuruse määrab kindlaks iga toidukvaliteedikava puhul sõltumatu ning pädev isik, kaardistades kõigepealt toidukvaliteedikavas osalemisest tulenevad nõuded ning tehes seejärel kindlaks nende nõuete täitmisest tulenevate kulude maksumuse.

Tulenevalt sellest, et iga toidukvaliteedikava on erinev ning iga toidukvaliteedikava eeskirjas on sätestatud erinevad nõuded, tehakse pärast iga uue toidukvaliteedikava tunnustamist analüüs, kaardistades kõik kavas osalemisega kaasnevad kulud ja tehakse kindlaks nende maksumused.

Eestis on praegu riigisiseselt tunnustatud ELÜPS-i § 92 alusel üks toidukvaliteedikava – „Rohumaaveise liha tootmine“, siis on toetuse suuruse kehtestamisel võetud arvesse eelkõige selles tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulud, mille maksumus on kindlaks määratud ühikuhindade standardiseeritud astmikul, mis on seotud järgmiste ühikutega: iga-aastase tunnustatud toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuete kontrollikulu ühik on tund, kastreerimise ühik on loom (pullik), rohumaade uuendamisel pindala hektarites ning sõnnikuproovide laborikulu ühik on proovide arv. Kulude maksumuse kindlaksmääramisel tehti asjakohane analüüs, mille käigus kaardistati koostöös tunnustatud toidukvaliteedikava rakendava tootjarühmaga selles osalemisega kaasnevad kuluartiklid ning seejärel tehti kindlaks nende kulude maksumused. Kõik analüüsi käigus tehtud arvutused põhinevad varem kasutatud ja tunnustatud meetoditel. Analüüsi tegi Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 2018. aastal ning sellega on võimalik tutvuda siin.

Tunnustatud toidukvaliteedikava „Rohumaaveise liha tootmine“ puhul moodustub toetuse summa järgmiselt. Toetuse konstantne summa nimetatud kavas osaleja kohta tuleneb peamiselt iga-aastasest kavaga liitumise kulu katmisest ning kavas osalemiseks vajalikust kontrollikulust, mis kokku on vahemikus 420–508 eurot, millele lisanduvad ühikuhindade standardiseeritud väärtustel arvutatavad spetsiifilised kavas osalemisega kaasnevad kulud. Nendeks kuludeks on loomade kastreerimise kulu ja rohumaade uuendamise kulu (sh sõnnikuproovide laborikulu).

Tunnustatud toidukvaliteedikavas osalejate jaotamine nelja suurusgruppi on tehtud nende poolt kasutatava rohumaa pindala alusel, kuna sellega on seotud nii lihaveiste arv kui ka rohumaade uuendamine.

Tunnustatud toidukvaliteedikavas „Rohumaaveise liha tootmine“ osalemise eest on toetuse suurus standardiseeritud ühikuhinna alusel ühe aasta kohta järgmine:

  • alla 41 ha suuruse rohumaa puhul 569 eurot;
  • 41–103 ha suuruse rohumaa puhul 617 eurot;
  • 104–244 ha suuruse rohumaa puhul 880 eurot;
  • üle 244 ha suuruse rohumaa puhul 1346 eurot.

Rohumaa suuruse määramisel lähtub PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse taotleja kohta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaasta lõpu (31. detsember) seisuga kantud andmetest ning arvesse võetakse nii taotleja omandis kui ka taotleja poolt muul õiguslikul alusel (näiteks rentimine) kasutatavad maad. Rohumaana arvestatakse toetuse puhul nii lühiajalisi rohumaid kui ka püsirohumaid.

Toetust antakse kuni viis aastat arvates esmakordsest tunnustatud toidukvaliteedikavaga liitumisest iga-aastase maksena ühe taotleja kohta üks kord aastas selle aasta kohta, mille jooksul taotleja on osalenud tunnustatud toidukvaliteedikavas.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, Eesti Maaelu arengukavas ja meetmemääruses sätestatud nõuetele. 

PRIA hindab kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumi alusel, milleks on taotleja kasutuses oleva rohumaa pindala suurus ja koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse. Paremaks loetakse selle taotleja taotlus, kelle kasutuses oleva rohumaa pindala on suurem. Taotlus vastab hindamiskriteeriumi miinimumnõuetele, kui taotleja kasutuses on vähemalt üks hektar rohumaad.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud rahalisi vahendeid ja kui kõik nõuetele vastavad taotlused vastavad ka hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, siis rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused ELÜPS-i § 79 lõike 1 punkti 3 alusel. Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad ELi õigusaktides, ELÜPSis, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud rahalisi vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele.

Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast, hiljemalt 14. novembriks 2019.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast.

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saaja kohustusi. Maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678 või e-posti teel aadressil info [at] pria [dot] ee

 Tagasi algusse