Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2015

Meede 1.20 MAK 2007-2013

Tutvustus

Tulenevalt eesmärgist tagada perioodi 2007–2013 vahendite maksimaalne võimalik kasutus, toimub 2015. aastal taotlusvoor noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetamiseks Maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.2 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse" vahendeid kasutades.

Toetust makstakse “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (edaspidi MAK) alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Eesti riigieelarvest.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtuaeg ja –koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine


EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkonnavahetusele kaasaaitamine põllumajanduses, sh:

  • noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel;
  • noorte põllumajandustootjate ettevõtte edaspidine struktuuriline kohandamine;
  • tööhõivevõimaluste laiendamine noortele;
  • noorte kaasamine maakogukonna arendamisse.

 Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 10. augustist kuni 17. augustini  2015. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotlust on võimalik esitada ka elektroonselt  või posti teel aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009. Elektroonsel esitamisel tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Maakondlikes teenindusbüroodes taotluse esitamisel on esitamise aega võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 või internetipõhises eelregistreerimise süsteemis  või PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotluse vastuvõtuks teenindusbüroos kulub orienteeruvalt tund, palume selle ajakuluga arvestada ning mitte jätta dokumentide esitamist viimasele päevale!

Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (pildi ja isikukoodiga). Kui taotluse toob PRIAsse taotleja esindaja, kel ei ole seadusjärgset esindusõigust, siis peab tal olema kaasas tema volitusi tõendav volikiri.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus  Kui esitate taotluse elektrooniliselt, ei ole vaja seda lisaks teha.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetus on mõeldud põllumajandusliku tegevusega alustavale füüsilisest isikust ettevõtjale või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühingule, kes soovivad vähemalt järgmise viie aasta jooksul arendada põllumajandustootmist.

Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja  (FIE) või osaühing, mille kõik osanikud on füüsilised isikud. Nad kõik, ka osaühingu juhatuse liikmed, peavad taotluse esitamise ajal olema nooremad kui 40-aastased.

Taotlejal, OÜ osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku”  5 kutsetase ehk põllumajandustootja tasemega 5 (EKR tase 5). Enne 2014. a välja antud põllumajandustootja III kutsetase on suhestatud EKR tasemega 5 ning kehtib kuni  kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemiseni.

Nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral tuleb need omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Kuna toetuse eesmärk on toetada alustavaid ettevõtjaid, siis FIE või osaühingu osanik ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla tegelenud aktiivse põllumajandusliku ettevõtlusega üle 18 kuu FIEna või osaühingu osanikuna.

Toetust võivad taotleda ka FIE-d või osaühingud, kes on omandanud oma vanematele või vanavanematele kuulunud põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva osaühingu kogu osaluse või omandanud FIE-st vanematele või vanavanematele kuulunud põllumajandusettevõtte.   Ettevõtte nooremale põlvkonnale üleandja - vanem või vanavanem peab üleandmise ajal olema vähemalt 55-aastane.

Toetust ei saa taotleda FIE või osaühing, kelle osanik omab või on omanud konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, kelle taotlus on selle toetuse raames varem juba rahuldatud.

Äriplaanis peavad olema kajastatud kõik materiaalse vara ostmist kajastavad tegevused, mida plaanitakse ellu viia. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada materiaalse põhivara, sh bioloogilise vara ostmiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt, korduvalt ja kauem kui kolme aasta jooksul (edaspidi investeering).  Soetatav käibevara ja muud toetusega tehtavad tegevused peavad olema seotud põhitegevusega.


Äriplaanis nimetatud tegevused, mida kavandatakse toetuse raames ellu viia, peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul.

Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul PRIA toetuse väljamaksmisest arvestatuna. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara maha müüa, rendile anda vms.

Omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi peab taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja äriplaanis kajastatud järgnevatel aastatel olema suurem kui 2400 eurot.

Samuti tuleb jälgida, et planeeritavad tegevused ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse (EÜ) nõukogu määruse nr 1698/2005 artikliga 71 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega. 

Antud artikli kohaselt ei ole abikõlbulikud järgmised kulutused:

  • käibemaks, välja arvatud tagastamatu käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
  • võlaintress;
  • maaost, mille maksumus ületab 10 % kõikidest asjaomase tegevuse abikõlblikest kulutustest.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 40 000 eurot. Üks taotleja võib toetust saada üks kord MAKi programmiperioodil (aastatel 2007-2013) või 2015. aastal.

Toetuse määramise otsus tehakse 70 tööpäeva jooksul alates vastuvõtmise tähtajast arvestatuna, hiljemalt 24. novembril 2015.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsust, hiljemalt detsembris 2015.

Meetme eelarve käesolevas taotlusvoorus on 7,5 miljonit eurot. 

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Tähe 4, infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse...