Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Riiklik

Tutvustus

2017. aastal saab taotleda taas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust, mis on tootmisest lahti seotud täiendav otsetoetus määratud toetusõiguste alusel.

Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse taotluste rahastamiseks on 6 005 911 eurot ja heinaseemne üleminekutoetuse taotluste rahastamiseks on 16 209.

Täpsema info põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 22. maini 2017.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 23. maist kuni 16. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Tähe tn 4, Tartu 51010.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus" (loe siit). Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

Üleminekutoetuste üldised nõuded:

 • Üleminekutoetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises.
 • Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse määruse (EL) nr 1307/2013 alusel põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine või põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ilma tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.
 • Põllumajanduslik majapidamine üleminekutoetuste tähenduses on põllumajandustootja poolt juhitavad Eestis asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused, kus on vähemalt üks hektar põllumajandusmaad, mis on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud või mida taotleja tõendab muul viisil, või kasvatati põllumajandusloomade registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi (nt veised, lambad, kitsed jt) või kelle olemasolu tõendab taotleja muul viisil.

 

Täpsemad tingimused põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse (PTO) kohta:

 • Taotleja täidab üleminekutoetuse üldisi nõudeid
 • Taotleja omab põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja taotleb ÜPT-d ja märgib taotlusvormile PT50A ÜPT taotlemise vähemalt 1 ha-le.
 • Taotleja teeb PTO toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi PT50 lahtrisse 1.6. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda.)
 • Toetuse määramisel on aluseks ÜPT menetluse raames kindlakstehtud toetusõiguslikud hektarid.

Näide: Taotleja esitas 2017. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotles PTO toetust. Taotlejal on PTO toetusõigus 15 ühiku kohta. 2017. a ÜPT kindlakstehtud pind on 10 hektarit. Taotlejale määratava toetussumma arvutamisel võetakse aluseks 10 ha.

Täpsemad tingimused heinaseemne üleminekutoetuse (SEL) kohta:

 • Taotleja täidab üleminekutoetuse üldisi nõudeid
 • Taotleja omab heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja teeb SEL toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi PT50 lahtrisse 1.7. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda.)

 

TOETUSÕIGUSTEST

Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast nimetatakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks.

Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärida. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguseid saab vaid pärida.

Täpsemalt on toetusõiguste üleandmine/ülevõtmine kirjeldatud juhendis „Abiks taotlejale“. Oma toetusõigust vaadata ja üle anda saate ka vanas e-PRIAs: Teenused -> Andmete esitamine -> Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • kliendiregistris registreerimise avalduse vorm tuleb esitada taotlejatel, kelle andmeid varem PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide  registrile esitatud ei ole.

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

PRIA kehtestab toetuse ühikumäära 1. detsembriks 2017. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2017, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2018.

PRIA kinnitas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad 30. novembril 2017.

toetus eurot
põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 9,56
heinaseemne üleminekutoetus 14,41Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada otsetoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse