Põllumajanduskindlustustoetus 2019

II voor EAFRD

Tutvustus

Täpsema info põllumajanduskindlustustoetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

Eesmärk

Taotluste vastuvõtmise aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja maksmine

Lisainfo ja kontakt

 


 

EESMÄRK

Põllumajanduskindlustustoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus §7 lg 1ja §11 lg1 ning Põllumajanduskindlus toetuse määruse alusel. Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse osaliselt füüsilise isiku, mikroettevõtja,  väikeettevõtja ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. 2019. aastal on põllumajanduskindlustustoetuseks ettenähtud 1 000 000 eurot.

Eesmärk on aidata põllumajandustootjaid kõige levinumate riskidega toime tulla ja mille raames hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed. Toetust antakse üksnes selliste kindlustuslepingute puhul, millega on hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Tagasi algusse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 6. novembrist kuni 13. novembrini 2019, sellekohane info avaldatakse võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Täpsema e-PRIA kasutamise juhendi lisame kodulehele taotlusperioodi alguseks.

Taotluse avaldusele tuleb lisada (e-PRIA portaalis üles laadida) taotletava toetuse suuruse kindlaksmääramiseks kindlustuspakkumus.

Kindlustuspakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) kindlustusandja ärinimi ja äriregistri kood;

2) teave kindlustatud eseme kohta;

3) teave kindlustusmakse hüvitamise kohta. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

4) teave selle kohta, et kindlustuslepinguga hüvitatakse sellised kahjud, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud või looma- või taimehaigus või kahjurite levik või keskkonnajuhtum, mille tõttu on kahjustunud rohkem kui 20% asjaomase põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust kolme eelneva aasta jooksul või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;

5) kindlustusväärtus;

6) kindlustusmakse suurus;

7) kindlusperioodi pikkus.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlemise ja maksmise tingimused on sätestatud Põllumajanduskindlus toetuse määrusega. Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda aktiivne põllumajandustootja, kes on füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatusete isikute ühendus, kes on sõlminud pärast kindlustustoetuse taotluse esitamist enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kuni 70% kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lähtuvalt ettevõtja suurusest:

1) mikroettevõtja – neli hindepunkti;

2) väikeettevõtja – kolm hindepunkti;

3) keskmise suurusega ettevõtja ‒ kaks hindepunkti;

4) ettevõtja, kes ei ole punktides 1–3 nimetatud suurusega ettevõtja – üks hindepunkt.

PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse. Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks rohkem hindepunkte saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kelle taotletav toetuse suurus on suurem.

Toetust saab taotleda, kui:

  • taotlejal ei ole riikliku maksuvõlga või riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud;
  • taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse, taimekaitseseaduse sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

Kindlusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

Kindlustustoetus on ette nähtud selliste kulude katteks, mille on põhjustanud:

1)      ebasoodsad ilmastikuolud;

2)      looma- või taimehaigused;

3)      kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Kindlustusleping ei pea katma toetuse saaja kogu abikõlblikku toodangut (sh loomi) näiteks konkreetset põllumajanduskultuuri või loomaliiki. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

Kindlustusega hüvitatakse ainult eespool nimetatud kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspered.

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni 70% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab eelpool nimetatud kindlustusjuhtumit.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse PRIAs taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 18. detsembril 2019. Taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 25 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 11. detsembril 2019. Kui rahuldamisele kuuluvates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, määrab PRIA taotlejatele määratava toetuse suuruse hindepunktide alusel moodustatud paremusjärjestuse alusel.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindluslepingu sõlmimist ja kindlustusmaksete täielikku või osadena tasumist PRIA-le hiljemalt 17. detsembriks 2020 e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse ärakirja või väljatrükiga või arvelduskonto väljavõttega.

Maksetaotluse esmakordse esitamise korral esitab toetuse saaja lisaks kindlustuspoliisi ja maksegraafiku ärakirjad.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

  • kindlustuspoliisi koopia (esmakordsel esitamisel);
  • teave kindlustusmakse osalise või täieliku tasumise kohta;
  • teave kindlustusmakse tasumist tõendavate dokumentide kohta.

Kindlustusmaksete arved ja arveid tõendavad maksedokumendid tuleb PRIA e-teenuse keskkonda maksetaotluse juurde üles laadida.

Toetuse saaja võib aastas esitada kuni neli maksetaotlust.

 

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab telefonil 737 7678, e-posti aadress info [at] pria [dot] ee 

Tagasi algusse