Põllumajanduskindlustustoetus 2015

EAFRD

Tutvustus

EESMÄRK

Põllumajanduskindlustustoetus on riigiabi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

2015. aastal on põllumajanduskindlustustoetuse eelarve 12 000 eurot. Nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa on 26 435 eurot ning seetõttu vähendas PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust võrdeliselt.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi võetakse vastu 01. märtsist kuni 15. märtsini  2015.

Toetuse taotlusi saab saata elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus [at] pria [dot] ee või postiga PRIA keskusesse aadressile:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega põllumajandustootja, kes on sõlminud pärast kindlustustoetuse taotluse esitamist enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. Taotleja ei või olla raskustes olev ettevõtja ning tal ei tohi olla täitmata korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

 

Kindlustusleping sõlmitakse pärast põllumajanduskindlustustoetuse taotluse esitamist ja kindlustusperiood ei või olla pikem kui 12 kalendrikuud.

Kindlustus on ette nähtud selliste kulude katteks, mille on põhjustanud:

1) loodusõnnetus, nagu maavärin, laviin, maalihe, üleujutus, tornaado, orkaan või looduslikult alguse saanud metsapõleng;

2) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne ilmastikutingimus, nagu külm, torm ja rahe, jää, rajuvihm, pidev vihm või ränk põud, mis hävitab rohkem kui 30% keskmisest aastatoodangust, mis arvutatakse kas kolme eelmise aasta keskmisena või eelmise viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;

3) muu ebasoodne ilmastikutingimus, mis ei vasta punktis 2 sätestatud tingimustele;

4) loomahaigused või taimekahjurid. Kindlustusjuhtumiks loetakse looma hukkumist, kui selle põhjustas haigestumine nakkushaigusesse (v.a Eesti Vabariigi õigusaktidega kinnitatud eriti ohtlikud loomataudid). Taimekahjurid on nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis e määratletud kahjulikud organismid – kõik taimedele või taimsetele toodetele kahjulike taimede, loomade või patogeensete organismide liigid, tüved või genotüübi grupid.

Kindlustusega hüvitatakse ainult eespool nimetatud kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspere.

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni 65% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab eelpool nimetatud kindlustusjuhtumit.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 27. aprillil 2015. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindlustuslepingu sõlmimist ja kindlustusmakse tasumist PRIAle hiljemalt 10. novembril 2015 vormi kohase maksetaotluse.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

  1. kindlustuspoliisi koopia;
  2. kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte.

Toetus makstakse toetuse saajale määramise otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse saamisest, kuid mitte hiljem kui 1. detsembril 2015.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1354, 737 1341 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee