Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2018

Riiklik

Tutvustus

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse  §201   järgi siseriikliku määruse alusel. Praktikatoetus on Eesti riigi eelarvest rahastatav toetus, mille eesmärgiks on hüvitada osaliselt põllu- ja maamajandusvaldkonna või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu. Taotlusi võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini 2018.

Täpsema info toetuse ja taotlemise kohta leiate alljärgnevalt:

SISUKORD: 

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse tutvustus, tingimused

Põllu- ja maamajanduse õppekavade loetelu, mille omandamisel toetust antakse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

 

EESMÄRK

Praktikatoetuse eesmärgiks on suurendada põllumajandusvaldkonna ettevõtjate motivatsiooni võtta praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt põllu- ja maamajandusvaldkonna või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTU AEG JA -KOHT

Praktikatoetuse taotlusi võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini 2018 ning toetuse saamiseks peab praktika olema korraldatud ajavahemikus 1.10.2017 – 30.09.2018. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee) või paberil posti teel aadressil

Praktikatoetus

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

Vormikohasele taotlusele tuleb lisada:

 1. praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja  5. taseme kutsetunnistuse või veterinaararsti kutsetegevuse loa koopia;
 2. praktika juhendaja töölepingu koopia praktikale eelnenud kolme aasta kohta. Juhendaja, kes juhendab veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppivat praktikanti, esitab teenusepakkumise lepingu ärakirja, samuti oma kutsetegevuse loa viimase kolme aasta kohta;
 3. taotleja, õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Kolmepoolses lepingus peavad olema sätestatud praktikantide või nende esindajate nimed, praktika toimumise aeg, õppekava nimetus koos õppekava koodiga, praktika kestus, praktika eesmärk jm teave, mis aitab täpselt kindlaks määrata praktika korraldamist ja läbiviimist konkreetses ettevõttes. Üliõpilastel võiks olla lepingus kirjas teave täiskoormusega õppimise kohta.

 4.  

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika korraldamise eest:
 1) põllumajandustootja
 2) põllumajandustoodete töötleja või
 3) veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe. Veterinaariaalane praktika peab toimuma põllumajandusloomadega.

Toetuse saamiseks peab taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, olema erialane haridus või Kutseseaduse lisas 1 kirjeldatud põllumajandustootja 5.tase (või kehtiv põllumajandustootja  III taseme kutsetunnistus). Juhendaja peab olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, millest viimased kuus kuud praktikat korraldavas ettevõttes. Veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppiva praktikandi juhendajal peab olema vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse.

Praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud eespool nimetatud leping õppeasutuse ja praktikandiga. Toetusõigusliku praktika juhendamise kestus lähtub töölepingu seaduse § 43 lõigetest 1 j 2. Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Maksimaalne praktikapäevade arv nädala kohta on viis tööpäeva, praktikat teha võib ka riigipühadel ja puhkepäevadel. Kui praktikant teeb praktikat ühel päeval kolm ja teisel viis tundi, siis arvutatakse need tunnid kokku üheks kaheksatunniseks tööpäevaks.

Tagasi algusesse

 

PÕLLU- JA MAAMAJANDUSE ÕPPEKAVADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:
 1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe esmaõppes;
 2) kutsekeskharidusõppes;
 3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
 4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

 

Toetatavad õppekavad koos õppekava koodidega ja õppeasutus.

 1. Aednik, õppekava kood 133417 – Räpina Aianduskool,
 2. Aednik, 131661 – Räpina Aianduskool
 3. Aiandus, 119257 – Eesti Maaülikool
 4. Aiandus, 451 – Eesti Maaülikool
 5. Forvarderioperaator, 130497 – Luua Metsanduskool
 6. Forvarderioperaator, 132937 – Luua Metsanduskool
 7. Harvesterioperaator, 130517 - Luua Metsanduskool
 8. Harvesterioperaator, 132957 – Luua Metsanduskool
 9. Hobuhooldaja, 134864 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
 10. Hobuhooldaja, 131557 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
 11. Hobumajandus, 85360 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
 12. Liha- ja piimatehnoloogia, 455 - Eesti Maaülikool
 13. Liikurmasinate tehnik, 85182 - Kehtna Kutsehariduskeskus
 14. Liikurmasinatehnik, 133558 – Kehtna Kutsehariduskeskus
 15. Loomaarsti abiline, 113697 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
 16. Loomakasvatus, 449 – Eesti Maaülikool
 17. Loomakasvatus, 396 - Eesti Maaülikool
 18. Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, 371 - Eesti Maaülikool
 19. Maastikuehitaja, 130577 – Luua Metsanduskool
 20. Maastikuehitaja, 132977 - Luua Metsanduskool
 21. Maastikuehitaja, 131660 - Räpina Aianduskool
 22. Maastikuehitaja, 131662 - Räpina Aianduskool
 23. Metsamajandus, 85536 – Luua Metsanduskool
 24. Metsamajandus, 85533 - Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 25. Metsamajandus, 460 - Eesti Maaülikool
 26. Metsandus, 401 - Eesti Maaülikool
 27. Metsur, 132917 - Luua Metsanduskool
 28. Metsur, 130537 – Luua Metsanduskool
 29. Metsur, 130437 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 30. Põllumajandus, 85356 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
 31. Põllumajandus, 85548 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 32. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 119337 – Eesti Maaülikool
 33. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 463 – Eesti Maaülikool
 34. Põllumajandustöötaja, 141260 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 35. Põllumajandustöötaja, 136157 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
 36. Tehnika ja tehnoloogia, 384 – Eesti Maaülikool
 37. Toiduainete tehnoloogia, 100984 - Eesti Maaülikool
 38. Toiduainete töötlemine, 85545 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 39. Toiduainete töötlemine, 103605 - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 40. Vesiehitus ja veekaitse, 383 – Eesti Maaülikool
 41. Veterinaarmeditsiin, 398 – Eesti Maaülikool
 42. Veterinaarmeditsiin, 118977 – Eesti Maaülikool

Metsanduse erialade praktika, mille eest taotletakse toetust, peab olema tehtud põllumajandustootja ettevõttes.

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Praktikatoetuse päevamäära kehtestab maaeluminister lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktikate kestusest.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  45  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 13. detsembril.

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1240 või e-posti teel: turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee)

 

Tagasi algusesse