Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 2017

Meede 4.3.2 III voor MAK 2014-2020

3. veebruaril 2020. a jõustus maaeluministri määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muudatus.

Muudatusega pikendatakse tegevuse elluviimise tähtaega. Toetuse saaja, kes on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 33 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

Meetme „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ eelarve 2014 – 2020 programmperioodiks on 49 miljonit eurot, millest 2017. aastal toimuva vooru eelarve on 8 miljonit eurot (ettevõtjate sihtgrupp – 2 400 000 eurot, mittetulundusühingute sihtgrupp– 5 600 000 eurot).

Taotlusvoorus 23.-30.10.2017 esitati toetuse saamiseks kokku 38 avaldust (ettevõtjate sihtgrupis 23 avaldust, mittetulundusühingute sihtgrupis 15 avaldust). Taotletud toetuse kogusumma kokku on 7 492 858,74 eurot (ettevõtjate sihtgrupis 3 751 326,96 eurot, mittetulundusühingute sihtgrupis 3 741 531,78 eurot). PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 15. veebruariks 2018.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja –koht

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused

Toetuse määr ja suurus

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

Lisamaterjalid
EESMÄRK

Toetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu.

Spetsiifilisteks eesmärkideks on põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimuste tasakaalustamine erinevates maapiirkondades, vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja suurendades erametsa tootlikkust. Eesmärkideks on veel üleujutusohtude vähendamine ja eesvoolude isepuhastamisvõime suurendamine, hajukoormuse leviku vähendamine ning maaparanduse ühistegevuse arendamine, mis aitab terviklikult maaparandussüsteeme korrastada.

Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna (uue e-PRIA) kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 23. oktoobrist 30. oktoobrini 2017.  Alates 16. oktoobrist on võimalik toetustaotlusi uues e-PRIAs eeltäita. 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Seda saab teha PRIA uues iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs. Avalduse ja selgitava teksti leiate siit.  Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.                                                                                                                                                                  

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  29. juuli 2015 määrusega nr 76 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus.

Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ning selle toimimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

Vähese tähtsusega abi summa kokku ettevõtja ja taotleja (maaparandusühistu ja muu mittetulundusühingu) ettevõtjast liikme kohta ei või ületada jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku 200 000 eurot.

VTA suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Mõiste  „Üks ettevõtja” hõlmab nimetatud määruse tähenduses kõik ettevõtted, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:

a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;

b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmetest;

c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;

d) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.

Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on punktides a–d kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu

 

Toetuse taotlejaks võib olla:

  • Ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal;
  • Ettevõtja, kelle omandis on metsamaad;
  • Metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
  • Maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
  • MTÜ meetme määruse §5 lg1 p2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile

Toetatavateks põhitegevusteks on:

1) maaparanduslikud tegevused – kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

2) juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine

 

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavad tööd, mille hulka arvatakse:

  • asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd;
  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
  • maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ja selle alusel meetme määruse lisa 2 kohaselt koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte;
  • keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui seda on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud;
  • ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö;

ning  toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve tegemine.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks. 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr ja suurus sõltuvad toetatavast tegevusest. Toetuse määrad ja suurused on täpsemalt välja toodud meetme määruses § 11.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse §5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kokku on 520 000 eurot arengukava programmiperioodil.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse §5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kokku on 60 000 eurot arengukava programmiperioodil.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõigi tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot arengukava programmiperioodil.

 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 15.02. 2018.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee.

Tagasi algusesse...

 

LISAMATERJALID