Nõustajate järelkasvu arendamise koolitusprogrammi toetus

Meede 1 EAFRD MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi 1.5 „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks“ (edaspidi Nõustajate järelkasvu arendamise koolitusprogramm) üldeesmärk on tagada nõustajate koguarvu suurenemine, teenuse jätkusuutlikkuseks vajalik vanuseline sulandumine ja seeläbi nõuandeteenuste parem kättesaadavus põllumajanduse-, toidu- ja maamajanduse valdkondades.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 teadmussiirde ja teavituse meetme tegevuse liigile 1.5 „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks“ programmperioodiks ette nähtud 0,6 miljonit eurot.

Nõustajate järelkasvu koolitusprogrammi tingimused töötakse välja ja täitja valitakse PRIA poolt võistleva dialoogi vormis korraldatava riigihanke käigus, mille lõpptulemusena hinnatakse koolitusprogrammi väljatöötamise ja läbiviimise maksumust ja pakkujapoolset koolitusprogrammi lahendust.

Hanke info on leitav Riigihangete infoportaalist (viitenumber 267501).

Hanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib PRIA lepingu koolitustegevuste korraldamiseks. Tegevustes osalemise võimaluste kohta täpsema info avaldab programmi elluviija oma veebilehel.

Tingimused

Nõustajate järelkasvu arendamise koolitusprogrammi üldtingimused on sätestatud maaeluministri 13. juuli 2022. a käskkirjaga nr 84 „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks“ programmile esitatavate nõuete kehtestamine, mis kehtestati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 8 alusel ja lähtudes Euroopa Komisjoni otsusega heakskiidetud programmist Eesti maaelu arengukava 2014–2020.

Koolitustel osalejad on maaeluministri käskkirja kohaselt eelistatavalt:

  • bio- ja keskkonnateaduste, ühiskonnateaduste, loodusteaduste ja tehnikateaduste valdkondade töökogemusega isikud;
  • ärinduse, halduse, õiguse, loodusteaduste, tehnika, tootmise, ehituse, põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria, teeninduse õppevaldkondade kõrgharidusega isikud;
  • ärinduse, halduse, õiguse, loodusteaduste, informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiate, tehnika, tootmise, ehituse, põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, veterinaaria õppevaldkondade kutseharidusega isikud.

Koolitusel osalejal võib olla haridus omandamisel. Koolitusel osalejal ei ole kehtivat konsulendi kutsetunnistust või soovib kehtiva kutsetunnistusega konsulent omandada nõuandeteenuse osutamise oskuseid senisest erinevas nõuandevaldkonnas (nt senine nõuandevaldkond taimekasvatus ja omandatav nõuandevaldkond loomakasvatus). Soovituslik on erialase töökogemuse olemasolu.

Kohustused

Nõustajate koolitustegevuste eest toetuse saamiseks esitab lepingu täitja pärast tegevuste elluviimist PRIAle maksetaotluse koos koolitusel osalenute nimekirjaga.

PRIA maksab toetuse välja hankelepingus kokku lepitud aja jooksul.