Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2018

Meede 12.1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Alates 2018. a saab pindalatoetuste ja üleminekutoetuste taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Toetuse eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 646 000 eurot.

Täpsema info Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Alates 2018. a saab taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2018. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe http://epria.pria.ee/ kaudu. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Alates 24. aprillist saab e-PRIAsse ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse paari minuti jooksul. Pindalatoetuste taotlemiseks saate uuest portaalist liikuda otse vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“. Juhul kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et vana e-PRIA teenuste kasutamiseks on talle antud kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on juba eelnevalt vanas e-PRIAs antud (nt eelmisel aastal või varem), siis neid uuesti andma ei pea. Varasemalt antud kasutusõigused kehtivad ka pindalatoetuste taotlusvooru ajal.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00. Erandkorras teenindatakse kliente reedeti 18. mail ja 15. juunil.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (loe siit). Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

• Kohustus on 1-aastane.

• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing või muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

• Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade kasutamiseks on nõutav kirjalik leping.

• Põld või põlluosa, millele toetust taotletakse, peab asuma vähemalt 0,3 ha suurusel Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal. Kui põld asub ainult osaliselt Natura 2000 võrgustiku alal, tuleb selline põld Natura toetuse taotlemisel jagada kaheks erinevaks põlluosaks, märkides need põlluosad taotlusel ühtseks maa-alaks.

• Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Infot registrisse kantud massiivide ja NATURA 2000 alade kohta saab vaadata avalikult veebikaardilt kls.pria.ee/kaart/

• Lühikese raieringiga paju madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt juhendist "Abiks taotlejale").

• Taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.

• Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt ka juhendit "Abiks taotlejale").

• NAT toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) ja VESI toetust maa rohumaana hoidmise eest.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 27 eurot hektari kohta aastas.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2019 ja toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2019. aastal.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse